TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Włocławek: Budowa multimodalnego węzła przesiadkoweg
TransInfo.pl - Opublikowano: 12.05.2020 19:02:52

Dane organizatora Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek

87-800 Włocławek

ul. Zielony Rynek 11/13

Tel. (54) 414 40 00

Fax. (54) 414 42 57

E-mail zamowienia@um.wloclawek.pl

WWW bip.um.wlocl.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/

Województwo kujawsko-pomorskie

Powiat włocławski + Włocławek

Treść zamówienia Budowa multimodalnego węzła przesiadkowego w miejscowości Włocławek w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrożenie technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT – CITY II.


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na budowie multimodalnego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Włocławek. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) wyburzenie istniejących budynków stacji paliw, myjni, d. przychodni zdrowia, 2) rozbiórka wszystkich istniejących wiat, 3) rozbiórka istniejących placów i ciągów komunikacyjnych, 4) wycinka 25 sztuk drzew zgodnie z decyzją burmistrza Lipna WGK.RG.OŚ.6131.10.2018 z dnia 02.07.2018 r. i WGK.RG.OŚ.6131.10.2018/2019 z dnia 16.01.2019 r. w sprawie zmiany terminu wycinki w/w drzew, 5) wycinka drzew z pocięciem drewna na dłużyce (odcinki o długości 1,25 m), rozdzielenia na sortymenty oraz przetransportowanie do leśniczówki Dąbrówka w porozumieniu z Leśniczym Lasów Komunalnych Miasta Włocławek, drobne gałęzie (tj. max. Ø 3 cm) będą stanowiły odpady i staną się własnością Wykonawcy, 6) budowa jezdni manewrowej, 7) przebudowa istniejącego parkingu dla autobusów 24 szt. (4.00 x 10.00 m), 8) budowa stanowisk odjazdów, 9) budowa 10 stanowisk: 8 dla pasażerów odjeżdżających, 2 dla przyjeżdżających, 10) budowa chodników (miejsca oczekiwania podróżnych), 11) budowa miejsc postojowych dla pojazdów osobowych, 12) budowa ścieżki rowerowej, 13) budowa miejsc postojowych dla rowerów, 14) zagospodarowanie zielenią terenu przyległego, 15) budowa wiat służących swobodnemu przemieszczaniu się pasażerów pod dachem pomiędzy wyjściem z tunelu pod ul. Okrzei, a stanowiskami przyjazdu i odjazdu autobusów, 16) budowa dwóch osłoniętych poczekalni, 17) budowa zadaszenia wyjścia z tunelu w kierunku przystanku MPK, 18) budowa zadaszenia dla rowerów, 19) lokalizacja 50 szt. ławek dla oczekujących o podstawie betonowej i oparciach o konstrukcji stalowej wykończonych deskami drewnianymi, 20) lokalizacja elementów małej architektury, 21) budowa chodników (ciągi komunikacyjne), 22) montaż instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych na zadaszeniu konstrukcji stalowej. UWAGA: 1) W wyniku realizacji przedmiotu zamówienia powstanie czynny, wyposażony technologicznie i gotowy do użytkowania obiekt "Węzeł przesiadkowy". 2) Roboty budowlane należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, opracowaną na zadanie przez firmę "MBZ Andler, Tomczak" sp. j. z Włocławka, Prosument – Klaster Odnawialnych Źródeł Energii z Lubrańca oraz decyzją pozwolenia na budowę Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 55/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. i Prezydenta Miasta Włocławek nr 198/18 z dnia 19 czerwca 2018 r. oraz pozwolenia na wycinkę drzew Burmistrza Miasta Lipna WGK.RG.OŚ.6131.10.2018 z dnia 02.07.2018 r. i WGK.RG.OŚ.6131.10.2018/2019 z dnia 16.01.2019 r. w sprawie zmiany terminu wycinki drzew wymienionych w w/w decyzji. 3) Przedmiot zamówienia składa się z dwóch pakietów: Pakietu A oraz Pakiet B. Pakiet A należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez MBZ Andler, Tomczak sp. j. z siedzibą we Włocławku. Pakiet B należy natomiast wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Prosument – Klaster Odnawialnych Źródeł Energii z siedzibą w Lubrańcu.

"Numer referencyjny:

BZP.271.14.2020

Specyfikacja http://www.bip.um.wlocl.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/

LINK do SIWZ http://bip.um.wlocl.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/

CPV 45000000-7: Roboty budowlane

45213300-6: Obiekty budowlane związane z transportem

Wymagania III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1) wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 roboty budowlane, polegające na wykonaniu konstrukcji stalowej, o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 złotych brutto – każda robota budowlana, 2) wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 roboty budowlane, polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej, o łącznej wartości nie mniejszej niż 700.000 złotych brutto, 3) wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 roboty budowlane, polegające na wykonaniu nawierzchni bitumicznej, o łącznej wartości nie mniejszej niż 700.000 złotych brutto, 4) dysponuje wymienionymi poniżej osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wymienionych poniżej osób, przewidzianych do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, zgodnie z dyspozycją art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej: a) kierownik budowy - 1 osoba, posiadająca ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, b) kierownik robót sanitarnych - 1 osoba, posiadająca ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, c) kierownik robót elektrycznych - 1 osoba, posiadająca ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, d) kierownik robót drogowych – 1 osoba, posiadająca ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; 5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1) Formularz oferty. 2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy). 4) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

Wadium Tak, 100.000,00 PLN

Osoba do kontaktu Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek

ul. Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach 12

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

87-800 Włocławek

ul. Zielony Rynek 11/13


2020-05-18

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

87-800 Włocławek

ul. Zielony Rynek 11/13


Termin związania ofertą okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryteria Znaczenie

Całkowita cena oferty brutto 60,00

Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane 10,00

Termin realizacji zamówienia 30,00

Uwagi Adres:

Biuro Obsługi Mieszkanców - stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta Włocławek, Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-05-08

godzina: 09:45

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz oferty. 2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy). 4) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

Ogłoszenie nr 540075942-N-2020 z dnia 04-05-2020 r.


Ogłoszenie nr 540075942-N-2020 z dnia 04-05-2020 r.

Włocławek:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 532898-N-2020

Data: 23/04/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek, Krajowy numer identyfikacyjny 91086691000000, ul. ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. (54) 414 40 00, e-mail zamowienia@um.wloclawek.pl, faks (54) 414 42 57.

Adres strony internetowej (url): www.wloclawek.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-05-08, godzina: 09:45

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-05-14, godzina: 09:45

Ogłoszenie nr 540078927-N-2020 z dnia 08-05-2020 r.


Ogłoszenie nr 540078927-N-2020 z dnia 08-05-2020 r.

Włocławek:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 532898-N-2020

Data: 23/04/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek, Krajowy numer identyfikacyjny 91086691000000, ul. ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. (54) 414 40 00, e-mail zamowienia@um.wloclawek.pl, faks (54) 414 42 57.

Adres strony internetowej (url): www.wloclawek.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-05-14, godzina: 09:45

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-05-18, godzina: 09:45

Data dodania 2020-04-23

Ostatnia modyfikacja 2020-05-08


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
węzeł

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....