TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Wiceprezes MPK Kraków - wiceprezydentem UITP
PRZEWOŹNIK KRAKOWSKI NR 1/35/2010 - Opublikowano: 06.04.2012 11:40:04
Wiceprezes MPK Kraków - wiceprezydentem UITP

W najnowszym wydaniu „Przewoźnika Krakowskiego”ukazał się ciekawy wywiad ze Zbigniewem Palenicą, wiceprezesem MPK S.A. w Krakowie i wiceprezydentem UITP. Dotyczył on nowego stanowiska w UITP i jego korzyściach dla Krakowa. Oto jego zapis:

Marek Gancarczyk: Od kilku miesięcy zajmuje Pan jedno z najważniejszych stanowisk w UITP. Co jest Pana obowiązkiem jako wiceprezydenta tej organizacji?

Zbigniew Palenica: Stanowisko wice­prezydenta UITP wiąże się z funkcją przewodniczącego Zgromadzenia Lek­kich Kolei w tej organizacji, która jest tą nominacją pierwotną. Zgromadzenie Lekkich Kolei w UITP decyduje o rozwo­ju systemów tramwajowych oraz kole­jek podmiejskich na całym świecie. Ma także wpływ na regulacje i przepisy prawne uchwalane na poziomie mię­dzynarodowym (Komisja Europejska). Jednocześnie Zgromadzenie zbiera i analizuje najlepsze rozwiązania syste­mowe i techniczne w transporcie szyno­wym (tramwajowym) np. jak budowa nowej linii tramwajowej wpływa na rozwój gospodarczy regionu czy miasta. Zajmujemy się także aspektami ekolo­gicznymi i ruchowymi tych rozwiązań. Ciekawym elementem, jeżeli chodzi o transport publiczny, którym zajmuje się UITP, jest na pewno rola komunikacji szynowej w rewitalizacji terenów po-przemysłowych oraz jej duże znaczenie w kreowaniu kierunków rozwoju miast. W praktyce sprowadza się to do wyzna­czenia w mieście nowej linii tramwajo­wej, która ożywia teren wokół niej go­spodarczo a tym samym przyczynia się do rozwoju miasta w tym kierunku. Przykład takiego zjawiska mamy w Kra­kowie i jest on związany z budowa no­wych linii tramwajowych do Kurdwanowa czy Płaszowa.

MG: Jak to się stało, że to właśnie Pan otrzymał nominację?

ZP: Ta nominacja to pierwsza nominacja dla osoby z Polski na tak ważne stano­wisko w UITP. Jest to m.in. skutek wzro­stu roli Polski w Unii Europejskiej i na świecie. Zanim otrzymałem nominację moja kandydatura musiała uzyskać peł­ną akceptację polskich członków w UITP. Jeszcze przed wyborami w UITP popar­ły mnie największe systemy tramwajo­we w kraju, Poznań i Warszawa. Później głosowali wszyscy członkowie Zgroma­dzenia Lekkich Kolei w UITP z całego świata począwszy od Nowej Zelandii, Dalekiego Wschodu, Kanady, USA a na Europie kończąc. Cieszę się, że koledzy z wszystkich światowych systemów za­akceptowały moja kandydaturę.

MG: Kiedy dotarła do Pana informacja, że pokonał Pan innych kandydatów i zo­stał wybrany na wiceprezydenta UITP

ZP: O tym, że jestem w gronie kandyda­tów dowiedziałem się w połowie listo­pada ubiegłego roku. Wcześniej oczywi­ście sprawdzano, czy pracuję w branży tramwajowej, czy w firmie, gdzie jestem zatrudniony zajmuję stanowisko w za­rządzie i czy znam języki obce. Aby uzy­skać nominację te wszystkie warunki musiałem spełniać. Później nastąpiły konsultacje krajowe i sprawdzanie, czy moja osoba jest akceptowana w Polsce.

MG: Gdy Pan się dowiedział o ostatecz­nej nominacji, co Pan sobie wtedy po­myślał?

ZP: Przede wszystkim byłem zaskoczo­ny. Uważam, że zarówno w Polsce jak i w Europie jest wielu bardzo dobrych ekspertów w dziedzinie systemów tram­wajowych. Nie ukrywam jednak, że czu­łem też dużą satysfakcję. Nominacja dla mnie oznacza bowiem, że ten polski transport jest w Europie i na świecie do­strzegany. Chyba czytali Forbesa (komunikacja w Krakowie w rankingu tego magazynu zajęła 9. miejsce na świecie -przyp. MG).

MG: Jak na Pańską nominację zareago­wali koledzy z innych przedsiębiorstw komunikacyjnych w Polsce? ZP: Reakcja była bardzo pozytywna. Ca­ła branża komunikacyjna przysłała gra­tulacje. Co więcej od razu chcieli to ze mną świętować, najlepiej w... Krakowie.

MG: Co jako wiceprezydent UITP może Pan zrobić dla mieszkańców Krakowa? ZP: Po pierwsze do Krakowa będą trafiały technologie, których nie powsty­dziłby się Londyn czy Paryż. Już teraz nasz niskopodłogowy tabor tramwajo­wy uznawany jest jako jeden z najbar­dziej niezawodnych na świecie. Po dru­gie Kraków będzie miał dostęp do informacji o nowych programach fi­nansowania transportu publicznego, poprzez kontakty z najwyższymi insty­tucjami Unii Europejskiej, takimi jak Parlament Europejski czy Komisja Euro­pejska. Jako wiceprezydent UITP będę miał częściowo wpływ na to, jak rozdy­sponowane będą unijne fundusze, w szczególności środki pochodzące z Funduszu Spójności. Dla mnie waż­nym elementem pełnienia tej funkcji będzie też to, że jest ona związana z koniecznością ponoszenia coraz więk­szej odpowiedzialności przez polskie systemy transportowe za efekty zmian klimatycznych. A rola tych systemów transportowych jest w tym temacie bardzo ważna. Wystarczy podać kilka przykładów. Na świecie 13% emisji ga­zów cieplarnianych i 23% emisji CO2 pochodzi z systemów transportowych (z tego 1/4 z transportu publicznego). Dla przewiezienia 1 pasażera na 1 km komunikacją zbiorową potrzeba 3,4 ra­zy mniej energii w porównaniu do sa­mochodu.

MG: W UITP zajmuje się Pan tramwaja­mi. Czy to oznacza, że ten środek trans­portu będzie w Krakowie faworyzowany kosztem autobusów?

ZP: Generalnie uważa się, że do obsługi dużych potoków pasażerskich w miastach tramwaje są o wiele lepszym środkiem transportu niż autobusy. Świadczą o tym chociażby cyfry: dla przewiezienia 50 tys. osób w ciągu godziny potrzeba w przypadku samochodów osobowych drogi o szerokości 175 m, autobusami 35 m, a tramwajami - 9 m. Niemniej jednak atutem autobusów jest ich wyso­ka elastyczność i operatywność. W przypadku Krakowa są one niezbędnym ele­mentem komunikacji, wspomagającej tramwaje. Warto dodać, że obecnie w ciągu roku tramwajami przewozimy140 mln osób, a autobusami 160 mln.

MG: Czy komunikacja tramwajowa jest według UITP i innych instytucji europej­skich, ważna dla funkcjonowania miast?

ZP: Po okresie pewnej regresji komuni­kacji szynowej, która miała miejsce w latach 1945-1970, kiedy to wiele miast, m.in. Paryż i niektóre miasta nie­mieckie i polskie, likwidowały systemy tramwajowe, obecnie tramwaje przeży­wają renesans. W ostatnich latach ten sam Paryż zdecydował się na rozbudowę systemu obsługi pasażerów stawia­jąc na nowe linie tramwajowe. A dla­czego właśnie tramwaje? Odpowiedź jest bardzo prosta. Bez potężnych fi­nansowych dotacji z budżetów central­nych nie da się budować metra. Środki zainwestowane w budowę, utrzymanie tuneli i związanej z nimi infrastruktury nie zwracają się nigdy. Sukcesem jest je­żeli uda się z przychodów z biletów od pasażerów pokryć koszty bieżącego funkcjonowania metra, tak jak jest to w Hong Kongu. W Warszawie przewiezienie jeden osoby metrem jest kilkana­ście razy droższe od przewiezienia jej tramwajem. Tu chciałbym też nawiązać do swojej wcześniejszej wypowiedzi. Budowa linii na powierzchni pełni więk­szą rolę w rozwoju miasta. Bardziej niż budowa metra przyciąga inwestorów, zdecydowanie bardziej przyczynia się także do powstawania sklepów, urzę­dów czy centrów usługowych.

MG: Są osoby, nawet wśród wysokich urzędników państwowych, którzy twier­dzą, że tramwaje nie powinny jeździć
po centrum Krakowa. Co Pan o tym sądzi, jako przedstawiciel Polski w UITP?

ZP: Tramwaje są nieodzowną częścią funkcjonowania miasta i jego miesz­kańców. Osobiście uważam, że wraz że zniknięciem tramwajów z miasta ucho­dzi życie. Przykłady z miast niemiec­kich, takich jak Karlsruhe, Stuttgart czy
Berlin, gdzie tramwaje są częścią nawet ciągów pieszych, pokazują jak zyskuje centrum miasta, w którym kursują
tramwaje.

***

Zbigniew Palenica, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania we Frankfurcie nad Menem i Brukseli. Zatrudniony w MPK SA w Krakowie od 1995 r. Od 2003 Członek Zarządu, od 2006 Wiceprezes Zarzą­du, Dyrektor ds. Ekonomicznych i Finansowych. Współautor i koordynator zrealizowanych i rozliczonych projektów współfinansowanych ze środków unijnych „Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej - etap I' w ramach ZPORR 1.6, „Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej - etap II' w ramach POliŚ oraz „Krakowska Karta Miejska „ZPORR 1.1.2. Od 2010 roku przewodniczący Zgro­madzenia Lekkich Kolei oraz wiceprezydent UITP (Międzyna­rodowa Unia Transportu Publicznego). Autor publikacji i wystą­pień z zakresu zarządzania transportem publicznym i wykorzystania przepisów unijnych do konstrukcji kontraktów przewozowych i projektów inwestycyjnych.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na

Sprawdź też:
Kraków
UITP
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....