TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Warszawa: Modernizacja Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP)
TransInfo.pl - Opublikowano: 13.05.2020 19:00:50

Metro Warszawskie Sp. z o.o.

02-798 Warszawa

ul. Wilczy Dół 5

Tel. +48226554000

Fax. +48226433997

E-mail zam-eh@metro.waw.pl

WWW https://postepowania.metro.waw.pl/app/demand/notice/public/2405/details

Województwo mazowieckie

Powiat warszawski

Treść zamówienia Modernizacja Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP)


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie Modernizacji Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP) na odcinku A1 – A7. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia, został określony w Specyfikacji Technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWP i będącej jej integralną częścią.

"Numer referencyjny:

WP.25.00072.2020.S.P.BARZ

Specyfikacja https://postepowania.metro.waw.pl

LINK do SIWZ http://postepowania.metro.waw.pl/app/demand/notice/public/2405/details

CPV 32321200-1: Urządzenia audiowizualne

Wymagania III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że: w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje dostawę polegającą na dostarczeniu, instalacji i uruchomieniu w minimum 3 obiektach stacyjnych, kompletnych zautomatyzowanych dynamicznych (informacje w czasie rzeczywistym) systemów wizualnej i dźwiękowej informacji pasażerskiej wykorzystywanych w transporcie kolejowym.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Wykonawca, wraz z ofertą składa: 1. dokument potwierdzający brak podstaw wykluczenia z przesłanek, o których mowa w art. 24 ust.5 pkt 1) ustawy Pzp: odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; 2. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w pkt.5.1.2 SIWP, tj.: * wykaz zrealizowanych dostaw (zał. nr 4 do SIWP), o których mowa w pkt 5.1.2 SIWP; * dowody potwierdzające, że dostawy wskazane w ww. wykazie i o których mowa w pkt. 5.1.2 SIWP zostały wykonane należycie. Dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych, lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wadium Tak, 16.500,00 zł

Osoba do kontaktu Metro Warszawskie Sp. z o.o.

ul. Wilczy Dół 5

02-798 Warszawa

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach 6

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

02-798 Warszawa

ul. Wilczy Dół 5


2020-05-14

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

02-798 Warszawa

ul. Wilczy Dół 5


Termin związania ofertą okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryteria Znaczenie

Cena 100,00

Uwagi Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-05-12

godzina: 12:00

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, wraz z ofertą składa: 1. dokument potwierdzający brak podstaw wykluczenia z przesłanek, o których mowa w art. 24 ust.5 pkt 1) ustawy Pzp: odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; 2. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w pkt.5.1.2 SIWP, tj.: * wykaz zrealizowanych dostaw (zał. nr 4 do SIWP), o których mowa w pkt 5.1.2 SIWP; * dowody potwierdzające, że dostawy wskazane w ww. wykazie i o których mowa w pkt. 5.1.2 SIWP zostały wykonane należycie. Dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych, lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Ogłoszenie nr 540080438-N-2020 z dnia 11-05-2020 r.


Ogłoszenie nr 540080438-N-2020 z dnia 11-05-2020 r.

Warszawa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 536403-N-2020

Data: 04/05/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Metro Warszawskie Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 01531459200000, ul. ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48226554000, e-mail zam-eh@metro.waw.pl, faks +48226433997.

Adres strony internetowej (url): https://postepowania.metro.waw.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-05-12, godzina: 12:00.

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-05-14, godzina: 12:00.

Data dodania 2020-05-04

Ostatnia modyfikacja 2020-05-11

Przejdź na początek ogłoszenia


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
informacja

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....