TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

 • Start
 • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Transport w Planie Morawieckiego. Konsultacje
TransInfo.pl - Opublikowano: 03.08.2016 18:04:07 1 komentarz
fot. PAP

Przesłany w weekend do konsultacji społecznych projekt Ministerstwa Rozwoju pod nazwą "Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" ma ponad 220 stron. 10 z nich dotyczy rozwoju transportu. W najbliższych miesiącach odbędą się szerokie konsultacje społeczne, a w październiku planowane jest przyjęcie ostatecznej wersji Strategii przez rząd.

W sumie na realizację celów wicepremiera Mateusza Morawieckiego ma być przeznaczone do 2020 r. ponad 1,5 bln zł. Zdaniem Ministerstwa Rozwoju uda się to zrealizować m.in. przez reindustrializację, rozwój innowacyjnych firm, skoncentrowanie się na rozwoju zwłaszcza małych i średnich firm czy ekspansji zagranicznej. Sporo zmian przewidziano także w transporcie. W horyzoncie roku 2030 zakłada się osiągnięcie poziomu optymalnej przepustowości transportowej umożliwiającej efektywne funkcjonowanie całego systemu transportowego poprzez uzyskanie efektu sieciowego w ujęciu międzygałęziowym, zapewniającego sprawną obsługę transportową społeczeństwa i gospodarki oraz przyczyniającego się do obniżenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Efektem działań do roku 2030 w tym obszarze będzie zbudowanie wielogałęziowej (kolej, drogi, sieci aglomeracyjne, sieci żeglugi śródlądowej i morskiej, porty lotnicze) wzajemnie zintegrowanej i uzupełniającej się sieci transportowej, która pozwoli na ograniczanie jednostkowych kosztów transportu, poprawę bezpieczeństwa, jakości usług transportowych w przewozie towarów i pasażerów, dostępności transportowej w wymiarze europejskim, krajowym i lokalnym oraz związanym z tym skróceniem czasu przejazdu pomiędzy głównymi ośrodkami gospodarczymi oraz obszarem zamieszkania i dojazdów do pracy. Istotnym rezultatem będzie także zapewnienie odpowiedniego nasycenia systemu transportowego w Polsce usługami cyfrowymi opartymi o inteligentne systemy transportowe zmniejszające kongestie, podnoszące poziom bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury i uczestników ruchu, integrujące wszystkich zarządców infrastruktury w ramach jednego systemu zarządzania ruchem.

Oto najważniejsze ? wg Morawieckiego - zadania transportowe dla Polski:

 • zapewnieniu wzrostu sektora transportu i wspieranie mobilności przy jednoczesnym osiągnięciu celu obniżenia emisji

 • stworzeniu efektywnej sieci multimodalnego podróżowania i transportu między miastami

 • rozwoju ekologicznego transportu miejskiego i dojazdu do pracy

Wsparcie publiczne będzie w najbliższych latach nakierowane na m.in. większe wykorzystanie potencjału transportu kolejowego w obszarze transportu międzynarodowego, między- i wewnątrz aglomeracyjnego, regionalnego, a także w zakresie przewozów intermodalnych w relacjach międzykontynentalnych (Jedwabny Szlak). Niezależnie od ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, zmiana taka spowoduje skrócenie czasu, wzrost bezpieczeństwa transportowanych koleją ładunków oraz ograniczenie kosztów transportu.

Priorytetem jest dokończenie sieci drogowej zapewniającej połączenia autostradowe i drogami ekspresowymi z wszystkimi krajami UE w relacjach Polska ? kraje bałtyckie i Polska ? Południe (viaCarpatia) oraz pomiędzy UE a partnerami zewnętrznymi (Rosją, Białorusią i Ukrainą), a także pomiędzy wszystkimi miastami wojewódzkimi. Podjęte zostaną również działania w zakresie odbudowy możliwości transportowych polskich szlaków wodnych (zwłaszcza Odry oraz dolnej Wisły). Transport rzeczny będzie promowany jako konkurencyjny i niskoemisyjny środek transportu, m.in. w tzw. logistyce miejskiej.

W miastach rozwijane będą zintegrowane systemy transportu publicznego przy wykorzystaniu niskoemisyjnych, środków transportu, szczególnie pojazdów szynowych, elektrycznych autobusów. Stworzone zostaną łańcuchy ekomobilności, poprawiające warunki przemieszczania się rowerem i pieszo. Miasta będą lepiej skomunikowane z obszarami funkcjonalnymi, a indywidualny transport samochodowy zostanie ograniczony, szczególnie w centrach miast.

W zakresie transportu lotniczego efektywność i rentowność portów wzrośnie dzięki zwiększaniu zdolności nawigacyjnych pozwalających na obsługę stale rosnącej liczby pasażerów i operacji lotniczych. Niezbędne będzie również powiązanie poszczególnych portów z siecią transportową oraz regionalnymi centrami gospodarczymi drogą kolejową.

Działania:

 • Do roku 2020/2023 nastąpi uzupełnienie luk w sieci połączeń drogowych (autostrady i drogi ekspresowe), kolejowych oraz śródlądowych o odpowiedniej jakości w relacjach europejskich, w tym TEN-T (korytarz wschód-zachód, powiązanie krajów bałtyckich oraz korytarz północ-południe), a także krajowych i regionalnych, a tym samym zbudowanie spójnej sieci transportu, co poprawi pozycję konkurencyjną Polski; do roku 2030 rozbudowa sieci, szczególnie korytarza Via Carpatia w Polsce Wschodniej umożliwi pełne włączenie obszarów o słabej dostępności, w tym peryferyjnych i przygranicznych w procesy rozwojowe.
 • Umożliwienie przewoźnikom kolejowym przygotowania atrakcyjnej oferty kolejowych przewozów towarowych zwiększających udział transportu kolejowego w tym segmencie usług (poprzez poprawę parametrów infrastruktury liniowej, punktowej oraz wyposażenia wykorzystywanego w przewozach towarowych), uwzględniającej wymogi kosztowe utrzymania nowoczesnego parku taborowego i infrastruktury kolejowej
 • Poprawa stanu taboru pasażerskiego, przebudowa infrastruktury liniowej oraz przebudowa do 2023 r. dworców i przystanków kolejowych o jednolitym standardzie, w mniejszych miejscowościach, poprzez realizację ?Krajowego Programu Kolejowego? oraz inwestycje dworcowe - dzięki podjętym działaniom ma nastąpić skrócenie czasu podróży, poprawa obsługi pasażera, integracja transportu kolejowego z innymi gałęziami transportu oraz zapewnienie usług przewozowych użyteczności publicznej o optymalnej jakości. Działania te wpłyną na wzrost przewozów pasażerskich na kolei
 • Integracja biletowo-sprzedażowa w sektorze pasażerskiego transportu kolejowego, czyli uruchomienie projektu ?Wspólny Bilet?, umożliwiającego pasażerowi zakup jednego biletu na cały przejazd koleją (wszystkie pociągi łączące punkt odjazdu z punktem przyjazdu), niezależnie od kanału sprzedaży i przewoźnika
 • Do roku 2030 budowa lub modernizacja śródlądowych dróg wodnych istotnych z punktu widzenia transportowego (do parametrów co najmniej IV klasy żeglowności) w celu ich włączenia do europejskiego systemu dróg wodnych; zwiększenie roli i poprawienie funkcjonowania żeglugi śródlądowej, poprzez wzmocnienie kadr i poprawę stanu floty
 • Uzyskanie wymaganej dostępności do portów morskich od strony lądu m.in. poprzez budowę lub przebudowę ważnych drogowych i kolejowych korytarzy transportowych (np. dokończenie budowy ciągów autostrady A1, czy też dróg ekspresowych S3, S7), a także od strony morza, rozbudowy niezbędnej infrastruktury portowej prowadzącej do zwiększenia obrotów ładunków, szczególnie w zakresie transportu intermodalnego
 • Zwiększenie wykorzystania transportu intermodalnego w ogólnych przewozach towarów, (połączenia kolej, porty morskie, rzeczne i lotnicze, wyposażenie w środki do przewozu intermodalnego ? kolej i statki) - poszerzenie oferty i obniżanie kosztów dostaw na rynki europejskie i pozaeuropejskie
 • Działania służące polepszaniu przepustowości pozwalającej właściwie obsługiwać zwiększającą się liczbę pasażerów oraz operacji lotniczych, a także w przyszłości umożliwiającej bezpieczną integrację bezzałogowych statków powietrznych z lotnictwem załogowym w cywilnej przestrzeni powietrznej
 • Działania poprawiające bezpieczeństwo na drogach, w ruchu kolejowym, a także w innych gałęziach transportu, poprzez wdrażanie systemów zarządzania ruchem (w tym ITS), ERTMS, nawigacji, kontynuacji programu wdrażania systemów informacji rzecznej (RIS) z pełnym wdrożeniem RIS na Dolnej Odrze
 • Do roku 2020 analiza możliwości realizacji kolei dużych prędkości i podjęcie decyzji o ewentualnej jej budowie w latach 2020-2030
 • Do roku 2020 prowadzenie studiów dotyczących Centralnego Portu Lotniczego i ewentualne podjęcie decyzji o jego budowie

Transportowe projekty kluczowe to:

 • ?Krajowy Program Kolejowy? zapewniający połączenie do 2023 r. ośrodków wojewódzkich zmodernizowanymi liniami kolejowymi, co najmniej do średniej prędkości kursowania pociągów pasażerskich 100 km/h? oraz wdrażanie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) na najważniejszych szlakach kolejowych.
 • ?Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023? (z perspektywą do 2025r.) zapewniający budowę najważniejszych dróg ekspresowych i autostrad oraz obwodnic. Po roku 2023 nastąpi kontynuacja działań inwestycyjnych pozwalająca na dokończenie budowy sieci dróg ekspresowych i autostrad szczególnie TEN ?T między innymi w zakresie A1, S3, S19 S7 w relacjach południe ? północ, wchód - zachód), w tym rozwój międzynarodowego szlaku transportowego Via Carpatia (do roku 2030) oraz powiązanie wszystkich miast wojewódzkich siecią dróg ekspresowych i autostrad.
 • ?Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030)? Rozwój sektora żeglugi śródlądowej obejmujący rozwój śródlądowych dróg wodnych w Polsce, wzmocnienie kapitału ludzkiego dla żeglugi, rozwój floty polskich statków śródlądowych, czy szersze gospodarcze i społeczne wykorzystanie powstałej infrastruktury w rozwoju lokalnym.
 • Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską zapewniającej dostęp do Portu Elbląg kanałem żeglugowym przez Mierzeję Wiślaną.
 • ?Program zarządzania i przebudowy dworców kolejowych?
 • Wdrożenie Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR) polegać będzie na opracowaniu jednolitego, zintegrowanego systemu teleinformatycznego umożliwiającego dynamiczne zarządzanie ruchem na sieci dróg krajowych oraz wsparcie procesów utrzymania infrastruktury drogowej zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad poprzez zastosowanie zaawansowanych usług inteligentnych systemów transportowych. Celem będzie również integracja z systemami ITS wdrażanymi przez innych zarządców dróg w tym na obszarach miejskich.
 • Projekt ?Wspólny Bilet? - wprowadzenie ułatwień dla podróżnego w zakresie planowania podróży, rezerwacji, zakupu biletu na podróż koleją. Projekt ma umożliwić pasażerowi zakup jednego biletu na cały przejazd koleją (wszystkie pociągi łączące punkt odjazdu z punktem przyjazdu), niezależnie od kanału sprzedaży i przewoźnika.
 • Realizacja ?Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020?,
 • Modernizacja parku taboru kolejowego (pasażerskiego i towarowego)

Działania powinny być nakierowane na stworzenie atrakcyjnego transportu miejskiego, który zachęci mieszkańców do zmiany środka transportu. Sprzyjać temu będzie rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych w tym systemów zarządzania ruchem oraz systemów informacji pasażerskiej i umożliwiających planowanie podróży za pomocą różnych rodzajów transportu. Transport w coraz większym stopniu ma uwzględniać demograficzne zmiany w miastach. Rozbudowa systemów transportu publicznego powinna, w coraz większym stopniu być impulsem do właściwego wykorzystania przestrzeni i planowania miast.

Ograniczaniu emisji zanieczyszczeń powietrza i gazów cieplarnianych będzie służyła wymiana taboru transportu publicznego na niskoemisyjny, a także promowanie niskoemisyjnych osobowych samochodów. Wprowadzenie takich pojazdów wymaga stworzenia całych systemów zaopatrywania w paliwo.

Dla obsługi mieszkańców dojeżdżających do miast wymagana jest poprawa stanu infrastruktury i funkcjonowania taboru wykorzystywanego w przewozach aglomeracyjnych (regionalnych), oraz zintegrowania przewozów kolejowych z transportem miejskim, także w zakresie taryf i wspólnego biletu. Kolej oraz transport miejski może odegrać duża rolę w połączeniu miast oraz ich obszarów funkcjonalnych z portami lotniczymi.

Działania:

 • Promocja mechanizmów zarządzania i poprawy transportu publicznego w miastach i w ich obszarach funkcjonalnych, w tym przegląd niezbędnych działań (prawnych, organizacyjnych oraz inwestycyjnych) sprzyjających poprawie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, przechodzeniu na tabor niskoemisyjny i wyprowadzania niskoemisyjnych pojazdów samochodowych, szczególnie elektrycznych. W tym kontekście przeanalizowania wymagają efekty wejścia w życie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
 • Sprzyjanie efektywnym rozwiązaniom w zakresie organizacji transportu publicznego (węzły przesiadkowe, wspólny bilet, Inteligentne Systemy Transportowe) mającego wpływ na dostęp do rynków pracy i przeciwdziałający procesowi niekontrolowanej suburbanizacji
 • Do roku 2025 stopniowa wymiana taboru transportu miejskiego na ekologiczny, niskoemisyjny, przystosowany do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych oraz budowa systemów ładowania niskoemisyjnych pojazdów autobusowych i samochodowych.
 • Promocja ruchu rowerowego i pieszego poprzez rozbudowę łańcuchów ekomobilności w miastach
 • Dokończenie budowy II linii metra w Warszawie oraz linii tramwajowych w miastach dysponujących takim środkiem transportu miejskiego. Tam gdzie nie ma możliwości obsługi pasażerów szybką koleją miejską, czy metrem promowanie wprowadzenia systemu szybkiego transportu miejskiego z pojazdami, które poruszają się po wyznaczonych tylko dla nich pasach ruchu. Wiąże się to z koniecznością stworzenia odrębnej od zwykłej komunikacji infrastruktury przystankowej
 • Włączenie publicznego transportu zbiorowego w aglomeracjach w projekt ?Wspólny Bilet?, tj. integracja biletowo-taryfowa pasażerskiego transportu kolejowego z transportem miejskim w dalszej perspektywie
 • Rozwój kolejowych pasażerskich przewozów aglomeracyjnych(regionalnych), jako dogodnej formy dojazdu do miast i portów lotniczych

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020:

 • Kompleksowy program rozbudowy infrastruktury systemów transportu publicznego szynowego bądź ekologicznego (np. autobusy elektryczne) we wszystkich miastach wojewódzkich (do roku 2030)
 • Przegląd niezbędnych działań przez MIB przy współpracy ME, MR, MF i MŚ (prawnych, organizacyjnych oraz inwestycyjnych) sprzyjających poprawie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, przechodzeniu na tabor niskoemisyjny i wyprowadzania niskoemisyjnych pojazdów samochodowych ? rekomendacje dla polityki transportowej

Ze względu na ograniczone środki publiczne dostępne na budowę, rozwój i utrzymanie infrastruktury transportowej, należy zapewnić efektywność i wzmocnioną koordynację nakładów inwestycyjnych między administracją rządową i samorządową. w planowaniu przedsięwzięć. Przewiduje się zapewnienie infrastruktury na odpowiednim poziomie, lecz niegenerującej nadmiernych kosztów związanych z jej budową i utrzymaniem, wykorzystując w tym celu dostępne środki unijne (zarówno w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych, jak również instrumentów zarządzanych bezpośrednio przez Komisję Europejską ? m.in. Instrument Łącząc Europę). Zapewnienie efektywnego systemu transportu osób fizycznych oraz towarów ma szczególne znaczenie na obszarach wiejskich, gdzie gęstość zaludnienia nie jest duża, a sieć osadnicza jest rozproszona.

Działania:

 • Zwiększenie efektywności wykorzystania dostępnych środków, szczególnie na kolej, w tym poprawa jakości zarządzania procesem inwestycyjnym; wprowadzenie mechanizmów zapewniających utrzymanie infrastruktury kolejowej umożliwiających świadczenie usług na wysokim poziomie
 • Wzmocnienie potencjału administracyjnego w obszarze zamówień publicznych, partnerstwa
 • publiczno-prywatnego oraz zarządzania infrastrukturą
 • Zwiększenie koordynacji inwestycji (poziom krajowy, regionalny i lokalny) w tym mających charakter międzygałęziowy, sprzyjających uzyskaniu efektu sieciowego oraz efektów prorozwojowych
 • Zwiększenie udziału projektów z sektora transportu w projektach finansowanych przez Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) oraz maksymalizacja wykorzystania środków z CEF
 • Przygotowanie modeli finansowania przedsięwzięć transportowych, angażujących środki prywatne np. drogowe spółki specjalnego przeznaczenia


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
MIB
konsultacje
 • T4 – 05.08.2016

  Szansa dla Gliwic, żeby wydłużyć sieć tramwajową i rozbudować :D.

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....