TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Tarnów: Zakup systemu stałego podglądu w 30 pojazdach komunikacji miejskiej.
- Opublikowano: 27.07.2020 17:21:30

zapytanie o cenę

Dane organizatora MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z O.O. W TARNOWIE

33-100 Tarnów

Okrężna 9

Tel. 146300624

Fax. 146269642

WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1254528

Województwo małopolskie

Powiat tarnowski + Tarnów

Treść zamówienia Zakup systemu stałego podglądu, wraz z dostawą i montażem w 30 pojazdach komunikacji miejskiej.


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu stałego podglądu, wraz z dostawą

i montażem w 30 pojazdach komunikacji miejskiej w Tarnowie .

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu stałego podglądu, wraz z dostawą

i montażem w 30 pojazdach komunikacji miejskiej w Tarnowie .

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu stałego podglądu, wraz z dostawą

i montażem w 30 pojazdach komunikacji miejskiej w Tarnowie .

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do ZO oraz szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 do ZO .

Postępowanie prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamówienie sektorowe o wartości nie przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 , dalej: "ustawa Pzp", "Pzp").

Kod CPV: 35125300-2

Nazwa CPV: Kamery bezpieczeństwa

Specyfikacja http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1254528

LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1254528

Załączniki do spec. SIWZ z zalacznikami.pdf"

CPV 35125300-2: Kamery bezpieczeństwa

Wymagania 2.1. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.2.2.informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;2.3. wykazu dostaw wraz z montażem systemu stałego podglądu obejmującego , co najmniej 5 szt. pojazdów wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie w szczególności informacji o tym czy dostawy zostały zamontowane, wykonane, prawidłowo ukończone i sprawdzone pod względem poprawności działania;- 4.1.Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit.d (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiajacego na podstwie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;4.2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;4.3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;4.4. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

1. Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w następujących sytuacjach:

1) kiedy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy nie jest możliwym wykonanie Umowy

w terminie określonym w §1 ust. 3 i § 7 ust. 3 Umowy;

2) w przypadku zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji Umowy, z których wyniknie konieczność zmiany zakresu przedmiotu Umowy lub sposobu jej wykonywania, którego nie było można przewidzieć na dzień wszczęcia postępowania i/lub zawarcia niniejszej Umowy, w tym

w szczególności w przypadku konieczności dostosowania Systemu stałego podglądu.


- w sytuacjach opisanych powyżej Stronom będzie przysługiwało uprawnienie do zmiany terminu lub sposobu realizacji Umowy lub/i wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 Umowy w sposób odpowiadający zaistniałym okolicznościom.


3) na skutek zmiany uwarunkowań produkcyjnych po stronie Wykonawcy oraz możliwości finansowych Zamawiającego może nastąpić zmiana terminu realizacji Umowy, poprzez przyspieszenie terminu realizacji przedmiotu Umowy;

4) zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 Umowy, może nastąpić w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT na przedmiot zamówienia w stosunku do stawki wskazanej w Ofercie - wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zwiększone lub zmniejszone przy zachowaniu kwoty netto wynikającej z Oferty.

5) w sytuacjach uwarunkowanych przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością realizacji dostaw, w tym wystąpienia siły wyższej:


a) przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niezależnie od woli i działań Stron, których powstania żadna ze Stron nie mogła przewidzieć i których powstaniu lub skutkom nie mogła zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,

b) za siłę wyższą mogą być uznane w szczególności takie okoliczności jak: klęski żywiołowe

i anormalne warunki pogodowe, katastrofy, mobilizacje, embargo, strajki, zamknięcie granic lub istotne utrudnienie ruchu na granicach, wydane przez władze publiczne zakazy transportowe, uniemożliwiające całkowite lub częściowe wykonanie Umowy,

c) strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie w ciągu jednego dnia roboczego drugiej Strony, pod rygorem braku możliwości powoływania się na klauzulę siły wyższej. Strony zobowiązują się do podjęcia niezwłocznych działań, mających na celu określenie sposobu rozwiązania zaistniałej sytuacji, w celu wykonania postanowień Umowy;

2.1. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.2.2.informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;2.3. wykazu dostaw wraz z montażem systemu stałego podglądu obejmującego , co najmniej 5 szt. pojazdów wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie w szczególności informacji o tym czy dostawy zostały zamontowane, wykonane, prawidłowo ukończone i sprawdzone pod względem poprawności działania;- 4.1.Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit.d (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiajacego na podstwie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;4.2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;4.3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;4.4. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

Osoba do kontaktu Dane kontaktowe:

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Maria Wieczorek

Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 146300624

Wymagany termin realizacji zamówienia 1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 120 dni od daty zawarcia umowy, na zasadach określonych w § 1ust. 5 Umowy.

2. Za termin realizacji zamówienia uznaje się podpisanie protokołu końcowego zdawczo – odbiorczego wykonania całości przedmiotu zmówienia.

Miejsce i termin składania ofert MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z O.O. W TARNOWIE

33-100 Tarnów

Okrężna 9; do godziny 12:00


2020-07-31

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z O.O. W TARNOWIE

33-100 Tarnów

Okrężna 9;pokój nr 12 (I piętro) o godzinie 12:05


2020-07-31

Termin związania ofertą

Składanie ofert wariantowych/częściowych

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nieodrzucone.

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi kryteriami.

2.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom i spełnia warunki zawarte w ZO i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza

w oparciu o podane kryterium:

Lp. Opis kryteriów Znaczenie kryteriów (%)

1 Cena oferty 100

Ocena punktowa kryterium cenowego C - 100% :

(100 pkt x 100% - 100 punktów)

kryterium ceny będzie wartościowane na podstawie wartości brutto podanej przez wykonawcę w ofercie według następującego wzoru:

C = CN/CB x 100x 100%

gdzie:

C - ilość punktów badanej oferty ;

CN – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert ;

CB– cena badanej oferty

Wyliczane wartości punktów zostaną zaokrąglone do drugiego miejsca po przecinku.

Z uwagi na to, że jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 5 ustawy Pzp).

O Wyborze oferty zamawiający zawiadomi wykonawców w trybie art. 92 ustawy Pzp.

Uwagi Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: małopolskie Powiat: tarnowski Miejscowość: Tarnów

Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania 2020-07-20


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....