TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Praca

Specjalista ds. procedur przetargowych

Pracodawca

ZDMiKP Bydgoszcz

Data dodania ogłoszenia

06.04.2016 15:16:25

Lokalizacja

Bydgoszcz

Treść oferty

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. umów i procedur przetargowych w Wydziale Funduszy Europejskich i Procedur Przetargowych, w pełnym wymiarze czasu pracy

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Region: kujawsko-pomorskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:

? przygotowywanie umów zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych,

? opracowywanie umów dotyczących zamówień publicznych, do których udzielenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych,

? sporządzanie aneksów do umów zawartych w wyniku udzielenia zamówienia,

? prowadzenie rejestru zawartych umów,

? przekazanie kopii zawartych umów i aneksów do wydziałów merytorycznie odpowiedzialnych za przedmiot zamówienia, celem jej realizacji,

? kontrola wnoszonych zabezpieczeń należytego wykonania umów,

? prowadzenie statystyki zamówień publicznych,

? sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,

? współpraca z Zespołem Prawnym w sprawach wymagających opinii prawnej, konsultacji, reprezentacji procesowej,

? udział w pracach komisji przetargowej zwanej dalej Komisją, na podstawie powołania do składu i pełnienie określonych funkcji powierzonych Decyzją Dyrektora

? podejmowanie działań o charakterze zmierzającym do stałego doskonalenia i usprawnienia praktyki stosowania przepisów uPzp, w szczególności śledzenie zmian ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych,

? sporządzanie sprawozdań, raportów i informacji z zakresu prowadzonych spraw.

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

a/ niezbędne:

? wykształcenie wyższe,

? staż pracy minimum 3 lata lub wykonywanie przez 3 lat działalności gospodarczej, w tym co najmniej 2 lata na stanowisku związanym ze sporządzaniem umów lub obsługą postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

? znajomość przepisów:

o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 - t.j.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie,

o ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ? t.j.),

o ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 ? t.j.),

o ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ? t.j.),

o ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 168 ? t.j.),

? umiejętność posługiwania się komputerem, znajomość MS Office,

? umiejętność pracy w zespole oraz bardzo dobre umiejętności interpersonalne,

? umiejętność pracy pod presją czasu,

? obywatelstwo polskie,

? kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

? kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

? cieszy się nieposzlakowaną opinią.

b/ dodatkowe:

? preferowane wykształcenie wyższe o kierunku: prawo lub administracja,

? ukończone studia podyplomowe lub kursy z zakresu zamówień publicznych.

Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:

? list motywacyjny,

? kwestionariusz osobowy (druk kwestionariusza można pobrać w ZDMiKP ul. Toruńska 174a, pok. nr 116 i ze strony internetowej:www.bip.zdmikp.bydgoszcz.pl lub życiorys /CV/ z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,

? kserokopie dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,

? kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach, umiejętnościach, ukończonych szkoleniach, studiach podyplomowych itp.,

? kserokopie dokumentów potwierdzających niezbędne wymagane doświadczenie zawodowe bądź prowadzenie działalności, w tym z zakresu sporządzania umów lub obsługi postępowań o udzielenie zamówień publicznych, (świadectwa pracy, referencje, zaświadczenia, opinie, zakres obowiązków itp. ),

? kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego (np. kserokopia dowodu osobistego),

? oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

? oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

? oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ? tj. z późn. zm.),

Wymagane dokumenty można składać:

? osobiście:

W Kancelarii Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, pokój nr 20

? przesłać pocztą na adres:

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a

w terminie do 18 kwietnia 2016 roku.

W zamkniętych kopertach z dopiskiem: ?Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. umów i procedur przetargowych - ogłoszenie Nr 07/16"

Inne informacje:

? O zakwalifikowaniu do II etapu naboru ? kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.

? Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

? Oferty, które wpłyną do ZDMiKP po określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu w Kancelarii ZDMiKP lub data stempla pocztowego.

? Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o prace na czas określony.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej:www.bip.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz na tablicy informacyjnej ZDMiKP w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a.

Termin składania ofert

bezterminowo

Miejsce składania ofert

WIĘCEJ

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma ?JMK analizy rynku transportowego? oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2017 InfoBus ma 15 lat.Portal TransInfo.pl działa od 2001 roku. Początkowo - pod nazwą InfoBus.pl - zajmował się tylko tematyką autobusową. Wraz z rosną...