TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Praca

Specjalista ds. procedur przetargowych

Pracodawca

ZDMiKP Bydgoszcz

Data dodania ogłoszenia

06.04.2016 15:16:25

Lokalizacja

Bydgoszcz

Treść oferty

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. umów i procedur przetargowych w Wydziale Funduszy Europejskich i Procedur Przetargowych, w pełnym wymiarze czasu pracy

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Region: kujawsko-pomorskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:

? przygotowywanie umów zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych,

? opracowywanie umów dotyczących zamówień publicznych, do których udzielenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych,

? sporządzanie aneksów do umów zawartych w wyniku udzielenia zamówienia,

? prowadzenie rejestru zawartych umów,

? przekazanie kopii zawartych umów i aneksów do wydziałów merytorycznie odpowiedzialnych za przedmiot zamówienia, celem jej realizacji,

? kontrola wnoszonych zabezpieczeń należytego wykonania umów,

? prowadzenie statystyki zamówień publicznych,

? sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,

? współpraca z Zespołem Prawnym w sprawach wymagających opinii prawnej, konsultacji, reprezentacji procesowej,

? udział w pracach komisji przetargowej zwanej dalej Komisją, na podstawie powołania do składu i pełnienie określonych funkcji powierzonych Decyzją Dyrektora

? podejmowanie działań o charakterze zmierzającym do stałego doskonalenia i usprawnienia praktyki stosowania przepisów uPzp, w szczególności śledzenie zmian ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych,

? sporządzanie sprawozdań, raportów i informacji z zakresu prowadzonych spraw.

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

a/ niezbędne:

? wykształcenie wyższe,

? staż pracy minimum 3 lata lub wykonywanie przez 3 lat działalności gospodarczej, w tym co najmniej 2 lata na stanowisku związanym ze sporządzaniem umów lub obsługą postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

? znajomość przepisów:

o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 - t.j.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie,

o ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ? t.j.),

o ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 ? t.j.),

o ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ? t.j.),

o ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 168 ? t.j.),

? umiejętność posługiwania się komputerem, znajomość MS Office,

? umiejętność pracy w zespole oraz bardzo dobre umiejętności interpersonalne,

? umiejętność pracy pod presją czasu,

? obywatelstwo polskie,

? kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

? kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

? cieszy się nieposzlakowaną opinią.

b/ dodatkowe:

? preferowane wykształcenie wyższe o kierunku: prawo lub administracja,

? ukończone studia podyplomowe lub kursy z zakresu zamówień publicznych.

Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:

? list motywacyjny,

? kwestionariusz osobowy (druk kwestionariusza można pobrać w ZDMiKP ul. Toruńska 174a, pok. nr 116 i ze strony internetowej:www.bip.zdmikp.bydgoszcz.pl lub życiorys /CV/ z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,

? kserokopie dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,

? kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach, umiejętnościach, ukończonych szkoleniach, studiach podyplomowych itp.,

? kserokopie dokumentów potwierdzających niezbędne wymagane doświadczenie zawodowe bądź prowadzenie działalności, w tym z zakresu sporządzania umów lub obsługi postępowań o udzielenie zamówień publicznych, (świadectwa pracy, referencje, zaświadczenia, opinie, zakres obowiązków itp. ),

? kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego (np. kserokopia dowodu osobistego),

? oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

? oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

? oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ? tj. z późn. zm.),

Wymagane dokumenty można składać:

? osobiście:

W Kancelarii Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, pokój nr 20

? przesłać pocztą na adres:

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a

w terminie do 18 kwietnia 2016 roku.

W zamkniętych kopertach z dopiskiem: ?Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. umów i procedur przetargowych - ogłoszenie Nr 07/16"

Inne informacje:

? O zakwalifikowaniu do II etapu naboru ? kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.

? Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

? Oferty, które wpłyną do ZDMiKP po określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu w Kancelarii ZDMiKP lub data stempla pocztowego.

? Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o prace na czas określony.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej:www.bip.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz na tablicy informacyjnej ZDMiKP w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a.

Termin składania ofert

bezterminowo

Miejsce składania ofert

WIĘCEJ

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2018 W 2018 skończymy 18 lat!.Nasz portal działa od 2001 roku. Początkowo pod nazwą InfoBus.pl, obejmując tylko tematykę autobusową. Jednak wraz ze wzrostem...