TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Słupno: Obsługa linii
- Opublikowano: 23.07.2020 12:34:24

Świadczenie usługi użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest powierzone przez Gminę Słupno: świadczenie usługi użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym w Gminie Słupno. 2. Organizatorem usługi jest Gmina Słupno (Zamawiający), Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu staje się po zawarciu umowy Operatorem w rozumieniu przepisów Ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010r. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi przewozowe zgodnie z wyznaczonymi liniami komunikacyjnymi i rozkładem jazdy, przy zachowaniu przepisów prawa o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r. poz.110 ze zm.), prawa przewozowego (Dz. U. z 2020r. poz. 8), rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016r. poz. 22 ze zm.) a także innych przepisów prawa dotyczących operatorów i przewoźników, w szczególności Ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, do których zalicza zapewnienie kierowców autobusów, dyspozytorów, osób zarządzających transportem oraz samych autobusów. Autobusy mogą być przez Wykonawcę wynajęte, lub leasingowane od strony trzeciej, jednak z zastrzeżeniem obowiązku dysponowania nimi w liczbie odpowiedniej do zadań w ciągu trwania całej umowy. 4. Zakres rzeczowy powierzonej usługi użyteczności publicznej transportu zbiorowego w zakresie przewozów pasażerskich w transporcie drogowym obejmuje w planowanym okresie umowy pracę eksploatacyjną w rozmiarze: - 266.403 km, w tym 123.499 km realizowane na liniach S1,S3 oraz 142.904 km realizowane na linii S-2. - w ofercie wariantowej: 280.741 km, w tym 123.499 km realizowane na liniach S1,S3 oraz 157.242 km realizowane na linii S-2. Planowany okres realizacji usług będących przedmiotem umowy: 12 miesięcy (od 01.08.2020r. do 31.07.2021r.). Zamawiający dopuszcza realizację usług określonych niniejszym OPZ oraz umową od dnia późniejszego niż 01.08.2020r jeżeli realizacja usług wynikających z umowy nie będzie możliwa od tego dnia, jednakże nie może się ona zacząć później niż 01.09.2020r. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej. Opis sposobu przedstawienia oferty oraz oferty wariantowej został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, charakterystyki tras, schematy linii komunikacyjnych, rozkłady jazdy, wykazy przystanków zostały zawarte w SIWZ. "Numer referencyjny:SZP.271.1.9.2020

Specyfikacja www.ugslupno.bip.org.pl

LINK do SIWZ http://www.ugslupno.bip.org.pl/?tree=przetarg

CPV 60112000-6 1: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Wymagania III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeśli wykaże, że: posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. – o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r., poz. 2140 ze zm.) Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeśli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1.000.000,00zł (słownie: jeden milion złotych) Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował: -co najmniej dwoma autobusami każdy na minimum 18 miejsc, w tym minimum 14 miejsc siedzących, -co najmniej jednym autobusem o pojemności minimum 60 miejsc (w tym od 25 miejsc siedzących), --co najmniej dwoma autobusami o pojemności minimum 28 miejsc (w tym od 19 miejsc siedzących), w tym jeden rezerwowy, przez cały okres obowiązywania umowy. Powyższe środki transportu muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2004r. (z przebiegiem nie większym niż 600 000 km), lub dla oferty wariantowej: -co najmniej dwoma autobusami każdy na minimum 18 miejsc, w tym minimum 14 miejsc siedzących, -co najmniej dwoma autobusami o pojemności minimum 28 miejsc (w tym od 28 miejsc siedzących), , -co najmniej dwoma autobusami o pojemności minimum 22 miejsca (w tym od 22 miejsc siedzących), w tym jeden rezerwowy, przez cały okres obowiązywania umowy. Powyższe środki transportu muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2004r. (z przebiegiem nie większym niż 600 000 km). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1) Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. – o transporcie drogowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 2140 ze zmianami); 2) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - min. 1.000.000,00zł (słownie: jeden milion złotych). 3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował: -co najmniej dwoma autobusami każdy na minimum 18 miejsc, w tym minimum 14 miejsc siedzących, -co najmniej jednym autobusem o pojemności minimum 60 miejsc (w tym od 25 miejsc siedzących), --co najmniej dwoma autobusami o pojemności minimum 28 miejsc (w tym od 19 miejsc siedzących), w tym jeden rezerwowy, przez cały okres obowiązywania umowy. Powyższe środki transportu muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2004r. (z przebiegiem nie większym niż 600 000 km), lub dla oferty wariantowej: -co najmniej dwoma autobusami każdy na minimum 18 miejsc, w tym minimum 14 miejsc siedzących, -co najmniej dwoma autobusami o pojemności minimum 28 miejsc (w tym od 28 miejsc siedzących), , -co najmniej dwoma autobusami o pojemności minimum 22 miejsc (w tym od 22 miejsc siedzących), w tym jeden rezerwowy, przez cały okres obowiązywania umowy. Powyższe środki transportu muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2004r (z przebiegiem nie większym niż 600 000 km). III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1) Dowód wniesienia wadium/wniesionego w innej formie niż w pieniądzu. 2) Pełnomocnictwo /oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z KRS lub CEiDG (lub ich odpowiednika w danym kraju). 3) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi, 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego – Załącznik nr 3 (jeżeli dotyczy).

Wadium Tak, 16.000,00zł

Osoba do kontaktu Gmina Słupno

ul. Miszewska

09-472 Słupno

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia 2021-07-31

Miejsce i termin składania ofert

2020-07-15

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Termin związania ofertą okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryteria Znaczenie Łączna wysokość kosztu oferty 60,00 Szybkość podstawienia pojazdu zastępczego 10,00 Skomunikowanie linii S-1, S-2, S-3 z inną linią (liniami) osiągającą: - dla linii S2 - centrum Płocka (Jachowicza 40, wszystkie kursy), w tym przystanki pośrednie dostępne dla przewoźników. - dla linii S1, S3 – co najmniej przystanek węzłowy na osiedlu Płocka: Borowiczki Park, umożliwiający kontynu 10,00 Wyposażenie autobusów obsługujących poszczególne linie w klimatyzację 10,00 Rok produkcji autobusów w poszczególnych klasach 10,00

Uwagi Adres:Urząd Gminy w Słupnie, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno, pok. nr 13 (sekretariat)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-07-15godzina: 09:00III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)1) Dowód wniesienia wadium/wniesionego w innej formie niż w pieniądzu. 2) Pełnomocnictwo /oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z KRS lub CEiDG (lub ich odpowiednika w danym kraju). 3) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi, 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego – Załącznik nr 3 (jeżeli dotyczy).

Data dodania 2020-07-07


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
linie

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....