TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Silesia Komunikacja 2009
Piotr Kołaczek - Opublikowano: 30.06.2009 23:16:03
Silesia Komunikacja 2009

W dniach 24 i 25 czerwca 2009 w Sosnowcu odbyły się targi Silesia Komunikacja. Towarzyszyła im konferencja pod patronatem Elżbiety Bieńkowskiej, ministra rozwoju regionalnego.
W otwarciu konferencji uczestniczyli:
Wojewoda Śląski, Zygmunt Łukaszczyk,
Marszałek Województwa Śląskiego, Bogusław Śmigielski,
Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, przewodniczący Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP) Zbigniew Podraza,
Prezydent Miasta Katowice, przewodniczący Górnośląskiego Związku Metropolitarnego, Piotr Uszok
Prezydent Miasta Sosnowiec Kazimierz Górski,
Przewodniczący Zarządu KZK GOP, Roman Urbańczyk
Poseł na Sejm RP, Mirosław Sekuła
Wojewoda Śląski w swoim wystąpieniu stwierdził, że przed regionem a zwłaszcza Aglomeracją stoi zadanie podniesienia jakości usług komunikacji publicznej. Za jeden z najważniejszych, perspektywicznych kierunków rozwoju komunikacji uznał budowę metra. Przedsięwzięcie skomplikowane, między innymi ze względu na specyficzne ukształtowanie terenu, szkody górnicze i budowę geologiczną.

Marszałek Województwa Śląskiego podkreślił znaczenie transportu publicznego dla podniesienia jakości życia w miastach, między innymi przez nakłonienie mieszkańców do ograniczenia korzystania z samochodów. Szczególne znaczenie przypisał transportowi szynowemu, który można w centrach miast poprowadzić pod ziemią. Bardzo dobrym rozwiązaniem byłyby wielosystemowe pojazdy szynowe, które mogłyby się poruszać zarówno po torach tramwajowych, jak i kolejowych. Za podstawowe narzędzie, które mogłoby ułatwić planowanie i realizację nowych, wydajnych rozwiązań komunikacyjnych w regionie Marszałek uznał ustawę aglomeracyjną.
Poseł Mirosław Sekuła mówił o projekcie Ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym, która ma szansę pomóc w rozwiązaniu problemów wynikających z funkcjonowania wielu organizatorów transportu na stosunkowo niewielkim obszarze, jednak pod warunkiem wprowadzenia do projektu stosownych poprawek uwzględniających specyfikę regionu. Zwrócił uwagę na fakt, że kilka zapisów projektu ustawy wymaga doprecyzowania lub zmiany. Chodzi przede wszystkim o zapisy określające, kto jest organizatorem transportu oraz kto jest organem właściwym do wydania poświadczenia przewozu komercyjnego. W sytuacji Aglomeracji może dojść do sytuacji, w której transport ma być świadczony na terenie kilku gmin lub powiatów ale nie uda się uzyskać zgody wszystkich zainteresowanych samorządów. To może spowodować znaczne utrudnienia w planowaniu i organizowaniu transportu. Kolejny przykład, Art. 44 głosi, że finansowanie polega na pobieraniu opłat przez operatora (przewoźnika). Taki zapis uniemożliwia albo przynajmniej znacznie utrudnia stworzenie zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego.
Profesor Akademii Ekonomicznej, dr hab. Barbara Kos zaprezentowała ofertę nauczania w zakresie zarządzania i ekonomii transportu publicznego, oraz rys historyczny kształcenia specjalistów z tego zakresu w Akademii Ekonomicznej.
Grzegorz Dydkowski omówił projekt integracji płatności za usługi komunalne w ramach Śląskiej Karty Usług Publicznych. Zwrócił uwagę na fakt, że obrót bezgotówkowy zdecydowanie obniża koszty obrotu gotówką, ponieważ eliminuje konieczność wykonywania czynności w rodzaju liczenia, przewożenia i ochraniania pieniędzy. Wprowadzenie elektronicznego poboru opłat pozwala na łatwe uzyskanie danych statystycznych o strukturze zakupów, przejazdach na określonych trasach. Dodatkowo karty bezstykowe skracają czas dokonywania transakcji. Statystyki opisujące transakcje dokonywane przy pomocy kart tego typu w Polsce wskazują, że większość płatności to opłaty za przejazd ewentualnie za parkowanie. System wdrożony na Śląsku można rozbudować o funkcję pieniądza elektronicznego. Koszt przedsięwzięcia to około 130 mln zł brutto. Zawarcie umowy z gminami nastąpi we wrześniu 2009, realizacja i uruchomienie systemu przewidywane jest w okresie od lipca 2010 do sierpnia 2013.
Ján Šimko (DPM Žilina) przedstawił projekt Benefit. Jest to trzyletni projekt unijny, który ma na celu spopularyzowanie korzystania z komunikacji publicznej. Kluczem do sukcesu jest zmotywowanie potencjalnych pasażerów do rezygnacji z korzystania z własnych środków transportu. Ma się to odbywać poprzez poprawę jakości usług transportu publicznego, skrócenie czasu przejazdu, podniesienie jakości pojazdów. Informacja o transporcie musi być dostępna dla wszystkich, bez względu na wiek. W ramach projektu Benefit zakłada się publikowanie informacji zachęcających do korzystania z transportu publicznego w Internecie, radiu, telewizji oraz organizowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych, które promowałyby tą formę komunikacji. Największą grupą docelową są studenci i pracownicy naukowi Uniwersytetu w Žilinie.
Dariusz Obcowski, dyrektor do spraw sprzedaży SIEMENS Polska mówił o doświadczeniach zdobytych podczas projektowania i wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania transportem publicznym. SIEMENS współpracuje w tym zakresie z firmą Continental. Firmy zrealizowały lub są w trakcie realizacji kilku dużych projektów. W 2003 roku powstał pierwszy system sterowania ruchem w tunelu (tunel w zagłębieniu Wisłostrady w Warszawie). Również w stolicy, w listopadzie 2008 uruchomiono Zintegrowany System Zarządzania Ruchem. Miesiąc później, w grudniu 2008 zaczął działać system sterowania ruchem w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. W trakcie realizacji jest Zintegrowany System Sterowania Ruchem i Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie.
Projekt realizowany w Krakowie przewiduje optymalizację i sterowanie ruchem na 65 skrzyżowaniach, zapewnienie priorytetu przejazdu dla pojazdów transportu publicznego na trasie KST, lokalizację i zarządzanie tymi pojazdami oraz system informacji pasażerskiej na trasie KST.

Inż. Zuzana Horičková(Dopravny Podnik Bratislava) i inż. Alena Pechová(DPM Žilina) ze Słowacji przedstawiły proces wprowadzania Euro widziany z perspektywy komunikacji miejskiej. Przygotowania do tych działań rozpoczęły się w 2007 roku. W ciągu 30 dni od ogłoszenia kursu, według którego Korona Słowacka miała być przeliczana na Euro, wszystkie podmioty gospodarcze miały obowiązek obliczenia i podawania cen w obydwu walutach. Podwójne ceny należy podawać do końca roku 2009, później podmioty gospodarcze będą mogły operować nimi jeszcze przez sześć miesięcy. W tym okresie bilety, które są uważane na Słowacji za papiery wartościowe, zostały potraktowane jak talony na usługi, dzięki czemu można było wykorzystywać pochodzące z zapasów bilety z nadrukowaną ceną wyrażoną w Koronach. Inwestycje, które musiały ponieść przedsiębiorstwa komunikacyjne obejmowały aktualizację oprogramowania księgowego, oprogramowania automatów sprzedających bilety, zakup liczarek do bilonu oraz zaopatrzenie kierowców, sprzedawców i automatów w odpowiedni zapas Euro. Sprzedający przyjmowali zarówno Korony, jak i Euro ale resztę wydawali już wyłącznie w nowej walucie. Jeśli klient płacił starym banknotem o wysokim nominale otrzymywał dokument potwierdzający \'uznanie długu\', który mógł później wymienić na Euro w kasie przedsiębiorstwa. Nie odnotowano poważniejszych problemów.
Henryk Szary, prezes zarządu PKM Gliwice przedstawił informacje o stanie taboru przedsiębiorstw aglomeracji katowickiej. Przewoźnicy KZK GOP eksploatują obecnie 913 autobusów należących do kategorii M, A, B i C, przy czym pojazdy klas M i A występują w niewielkich ilościach. Liczba pojazdów wyprodukowanych przed rokiem 1995 jest znaczna. W klasie B jest to 214 pojazdów a w kategorii C 278. Ten tabor należy wymienić w pierwszej kolejności, a to oznacza, że szykują się zakupy o wartości zamówień przekraczającej 430 mln zł. Przyjęto cenę autobusu klasy B na poziomie 750 tys. zł, autobusu o długości 18 m - 1 mln zł a 15 m 850 tys. zł
Janusz Tyrał, naczelnik Wydziału Kontroli Biletów i Windykacji Opłat Dodatkowych KZK GOP opowiedział o doświadczeniach związanych z wprowadzeniem kontroli biletów przez kierowców PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu. Akcja wymagała pewnych przygotowań: szkolenia kierowców, nadania im odpowiednich uprawnień i wydania legitymacji, oznakowania autobusów oraz (a może przede wszystkim) przyzwyczajenia pasażerów do nowego sposobu korzystania z transportu. Obecnie odbywa się to podobnie, jak na przykład w Londynie: pasażerowie wchodzą do pojazdu wyłącznie pierwszymi drzwiami (nie dotyczy to osób niepełnosprawnych na wózkach oraz osób z wózkami dla dzieci). Każdy pasażer ma obowiązek okazać bilet. Jeśli jest to bilet jednokrotnego przejazdu powinien go skasować tak, aby kierowca to widział. Drugie i trzecie drzwi służą wyłącznie do wysiadania. Na efekty nie trzeba było długo czekać. W ciągu ośmiu miesięcy sprzedaż biletów wzrosła ponad dwukrotnie. Towarzyszy temu inne, ciekawe zjawisko: liczba przewiezionych pasażerów zmniejszyła się o 30 - 40 %. Obecnie ten system działa na 62 liniach autobusowych.
Michal Danko, prezes zarządu i dyrektor SAD Prievidza (Słowacja) przedstawił proces zastąpienia 20 autobusów eksploatowanych w jego przedsiębiorstwie pojazdami zasilanymi gazem CNG. Wymiana dotyczyła pojazdów, których średni wiek wynosił 20 lat. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 5971500 Euro. Z punktu widzenia ochrony środowiska i poprawy jakości życia była to trafiona inwestycja. Wystarczy wspomnieć, że emisja szkodliwych substancji pochodząca od tych 20 autobusów została zmniejszona o 95,7%. Przed zrealizowaniem projektu dwadzieścia starych pojazdów każdego roku dostarczało do atmosfery 252,19 ton PM10. Obecnie ta emisja wynosi około 10,78 ton PM10.
W bloku prezentacji producentów autobusów wystąpili przedstawiciele firm MAN, SOLARIS Bus &Coach i SOLBUS. Prezentacje dotyczyły historii zakładów produkcyjnych, aktualnej oferty i planów na przyszłość.
Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, sala podczas otwarcia była wypełniona po brzegi. Później nie było już tak dobrze, ostatnich wystąpień w pierwszym dniu słuchało nie więcej, niż dwadzieścia osób. Być może jest to przypadłość każdej konferencji, zwłaszcza towarzyszącej targom.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Silesia Expo
Sonowiec
MAN
Solbus
Solaris
PKM
konferencja

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....