TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Praca

sekretarka/sekretarz

Pracodawca

WITD Opole

Data dodania ogłoszenia

08.07.2016 16:26:14

Lokalizacja

Opole

Treść oferty

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko: sekretarka/sekretarz w wydziale administracji

Inne uwagi dotyczące zatrudniania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Warunki pracy

? Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

zadania realizowane są w siedzibie Inspektoratu i w oddziałach terenowych, możliwy wysiłek fizyczny, kontakty z zewnętrznymi usługobiorcami,

? Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Nie występują szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, narzędzia pracy ? komputer, drukarka, fax, kserokopiarka, niszczarka, skaner, czytnik kodów kreskowych, samochód służbowy. Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu w pomieszczeniach ogrzewanych i z klimatyzacją. Budynek ?G? trzykondygnacyjny bez windy, nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (siedziba urzędu na ostatniej kondygnacji). Samochody służbowe nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Opole

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1. prowadzenie sekretariatu i kancelarii zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:

? ewidencja poczty przychodzącej i wychodzącej oraz rejestracja potwierdzeń odbioru

i korespondencji w programach Support, EKN, EZD

? przygotowywanie poczty do wysyłki, składanie reklamacji na Poczcie,

? obsługa urządzeń biurowych,

2. prowadzenie ewidencji oraz monitorowanie terminowości rozpatrywania skarg i wniosków,

3. prowadzenie spraw związanych z umundurowaniem i odzieżą roboczą,

4. prowadzenie kartotek wyposażenia pracowników,

5. prowadzenie ewidencji pojazdów służbowych i ich wyposażenia,

6. przygotowanie dokumentów Wydziału Administracji do przekazania do Archiwum zakładowego,

7. ewidencja, wydawanie i rozliczanie druków ścisłego zarachowania,

8. bieżąca analiza potrzeb i rozliczanie materiałów biurowych oraz środków czystości,

9. załatwianie spraw związanych z prenumeratą, zakupem i rozdzielnictwem wydawnictw,

informacyjnych, dzienników urzędowych oraz czasopism i prasy codziennej,

10. drukowanie i przekazywanie bez zbędnej zwłoki odpowiednim komórkom organizacyjnym

dokumentacji otrzymywanej droga elektroniczną,

Wykształcenie: średnie

Opis wykształcenia ?

wymagania konieczne:

? znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym,

? umiejętność obsługi sprzętu informatycznego i biurowego,

? umiejętność obsługi typowych programów informatycznych oraz programu EKN,

? znajomość przepisów w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego,

? sprawna organizacja pracy własnej i w zespole,

? umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność, zdyscyplinowanie,

kreatywność, skrupulatność,

wymagania pożądane

? wykształcenie wyższe,

? doświadczenie w zakresie obsługi korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

? doświadczenie w zakresie archiwizacji dokumentacji,

? prawo jazdy kat. B wraz z praktyczną umiejętnością kierowania pojazdami,

? doświadczenie w administracji publicznej,

? zdecydowanie, kultura osobista, cierpliwość,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

? oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

? oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

? oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

? kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

? oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

? życiorys i list motywacyjny,

? kopia prawa jazdy,

? kopie wszystkich świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,

? posiadanie doświadczenia, umiejętności, znajomości przepisów potwierdza się poprzez zapisy w liście motywacyjnym lub CV,

Dokumenty należy: wysyłać na podany adres lub składać w Sekretariacie Urzędu w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Oferta pracy ? (jedna z opcji)

Do dnia: 15.07.2016r. (liczy się data nadania)

Pod adresem

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

ul. Wrocławska 170

45-836 Opole

Inne informacje

Dokumenty należy składać w sekretariacie Inspektoratu lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu o naborze. W przypadku przesłania dokumentów pocztą, terminem wiążącym jest data nadania dokumentów u publicznego operatora pocztowego. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz termin kolejnego etapu naboru zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Inspektoratu.

Do pierwszego etapu selekcji nie będziemy zapraszać wszystkich kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne podane w ogłoszeniu. Urząd skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na danym stanowisku.

Brak kontaktu jest równoważny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

Zastrzegamy sobie możliwość częściowego lub całkowitego odstąpienia od rekrutacji.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (rozmowa kwalifikacyjna połączona z testem umiejętności praktycznych). Sprawdzian wiedzy obejmuje pytania ogólne z zakresu funkcjonowania urzędu oraz pytania specjalistyczne dotyczące stanowiska, na które prowadzony jest nabór.

Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Proszę składać jedynie kopie dokumentów, każda kopia winna być podpisana przez kandydata (czytelny podpis).

Pod pojęciem ?życiorys? należy rozumieć CV. Umowa na czas określony.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 4742122,


Termin składania ofert

bezterminowo

Miejsce składania ofert

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2018 W 2018 skończymy 18 lat!.Nasz portal działa od 2001 roku. Początkowo pod nazwą InfoBus.pl, obejmując tylko tematykę autobusową. Jednak wraz ze wzrostem...