TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Praca

Prezes Zarządu MZK w Toruniu

Pracodawca

MZK Toruń

Data dodania ogłoszenia

24.02.2017 16:42:44

Lokalizacja

Toruń

Treść oferty

Rada Nadzorcza Spółki Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert na kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.

A. Ofertę może złożyć osoba:


I. Posiadająca niżej wymienione kwalifikacje i umiejętności:


1) wykształcenie niezbędne: wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane

w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,


preferowane: studia z dziedziny nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, podyplomowe studia w zakresie organizacji i zarządzania,

2) preferowane kwalifikacje: MBA, zarządzanie finansami, ekonomia transportu;

3) staż pracy niezbędny: co najmniej 7-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

preferowany staż na stanowiskach kierowniczych w spółkach prawa handlowego lub innych podmiotach prowadzących działalność gospodarczą

4) niezbędne doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 -letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek związanych z zarządzaniem jednostka organizacyjną i zespołem ludzkim co najmniej 50 ? osobowym

preferowane doświadczenie zawodowe: znajomość prowadzenia procesu inwestycyjnego, w tym

z pozyskiwanych z pozabudżetowych środków finansowych;

niezbędna znajomość z zakresu: zasad funkcjonowania spółek kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek kapitałowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, przepisów ustaw: Kodeksu spółek handlowych, o transporcie drogowym, o publicznym transporcie zbiorowym, prawo przewozowe, o gospodarce komunalnej, o rachunkowości, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, Prawo zamówień publicznych, Prawo pracy, o związkach zawodowych,

preferowana znajomość języka angielskiego w mowie na poziomie komunikatywnym;

5) niezbędny: dobry stan zdrowia;

6) niezbędna: umiejętność zarządzania, w tym samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji, planowania oraz kierowania zespołem.

II. Nie karana:


1) za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku oraz przeciwko której nie toczy się postępowanie karne;

2) zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa

w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r. Nr 168, z późn. zm.)

III. Posiadająca obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych.

IV. Nie podlegająca ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego, zgodnie z ustawą o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006r. Nr 216, poz. 1584, z późn zm.) oraz Kodeksem spółek handlowych (Dz. U. z 2016r., poz. 1578) oraz art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r.

o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016r. poz. 2259).


Do podstawowych zadań, na stanowisku o którym mowa w ogłoszeniu należeć będzie:

prowadzenie spraw spółki i reprezentowanie jej na zewnątrz.


B. Dla udokumentowania spełniania wymogów określonych w części A uczestnik konkursu przedkłada:


1) pisemne zgłoszenie i motywację przystąpienia do naboru ofert,

2) pisemną koncepcję świadczenia usług zarządzania na stanowisku uwzględniającą problematykę funkcjonowania i rozwoju Spółki, zawierającą do 2 000 słów napisanych czcionką w rozmiarze 12;

3) życiorys zawierający szczegółowy opis: dotychczasowej drogi zawodowej, osiągnięć w pracy (zajmowane stanowiska oraz wykonywane zadania), posiadanego wykształcenia i kwalifikacji, opatrzony klauzulą ?wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru ofert ? zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922)?;

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia i doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek związanych z zarządzaniem jednostka organizacyjną i zespołem ludzkim co najmniej 50 ? osobowym (świadectw pracy, zaświadczeń lub dokumentów o prowadzeniu działalności gospodarczej);

6) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym wykonywać pracę na stanowisku, o którym mowa

w ogłoszeniu, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych;

7) oświadczenie uczestnika, że nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu oraz że przeciwko niemu nie toczy się postępowanie karne;

8) oświadczenie uczestnika, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

9) oświadczenie uczestnika, że posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta z pełni praw publicznych;

10) oświadczenie uczestnika, że nie podlega ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego, zgodnie z: ustawą z 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006r.

Nr 216, poz. 1584, z późn zm.), ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeksem spółek handlowych

(Dz. U. z 2016r., poz. 1578, z późn. zm.) oraz art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259).

11) oświadczenie o spełnieniu obowiązków wynikających z ustawy z dnia 18 października 2006r.

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 ? 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721 z późn. zm) ? w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.


Mile widziana opinia z ostatnich 5 lat pracy.


C. Termin składania ofert:
zgłoszenia należy składać do dnia 15 marca 2017r. w siedzibie Spółki Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o .o., ul. Sienkiewicza 24/26, w godzinach od 800 ? 1500 , w zamkniętych kopertach zaadresowanych ?Rada Nadzorcza Miejski Zakład Komunikacji w ToruniuSp. z o.o., z dopiskiem ?Nabór ofert na kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki MZK w Toruniu Sp. z o .o ?. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do siedziby Spółki MZK w Toruniu Sp. z o .o. w Toruniu, ul. Sienkiewicza 24/26

O dopuszczeniu do dalszego postępowania oraz zaproszeniu na rozmowy kwalifikacyjne kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e ? mailowy lub telefonicznie.

Załącznikami do ogłoszenia są: uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o., Zasady przeprowadzenia naboru ofert kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o., sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za 2014r. i 2015r., akt założycielski Spółki i struktura organizacyjna.


Termin składania ofert

bezterminowo

Miejsce składania ofert

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma ?JMK analizy rynku transportowego? oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2017 InfoBus ma 15 lat.Portal TransInfo.pl działa od 2001 roku. Początkowo - pod nazwą InfoBus.pl - zajmował się tylko tematyką autobusową. Wraz z rosną...