TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Praca

Prezes Zarządu MZK w Toruniu

Pracodawca

MZK Toruń

Data dodania ogłoszenia

24.02.2017 16:42:44

Lokalizacja

Toruń

Treść oferty

Rada Nadzorcza Spółki Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert na kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.

A. Ofertę może złożyć osoba:


I. Posiadająca niżej wymienione kwalifikacje i umiejętności:


1) wykształcenie niezbędne: wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane

w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,


preferowane: studia z dziedziny nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, podyplomowe studia w zakresie organizacji i zarządzania,

2) preferowane kwalifikacje: MBA, zarządzanie finansami, ekonomia transportu;

3) staż pracy niezbędny: co najmniej 7-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

preferowany staż na stanowiskach kierowniczych w spółkach prawa handlowego lub innych podmiotach prowadzących działalność gospodarczą

4) niezbędne doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 -letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek związanych z zarządzaniem jednostka organizacyjną i zespołem ludzkim co najmniej 50 ? osobowym

preferowane doświadczenie zawodowe: znajomość prowadzenia procesu inwestycyjnego, w tym

z pozyskiwanych z pozabudżetowych środków finansowych;

niezbędna znajomość z zakresu: zasad funkcjonowania spółek kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek kapitałowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, przepisów ustaw: Kodeksu spółek handlowych, o transporcie drogowym, o publicznym transporcie zbiorowym, prawo przewozowe, o gospodarce komunalnej, o rachunkowości, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, Prawo zamówień publicznych, Prawo pracy, o związkach zawodowych,

preferowana znajomość języka angielskiego w mowie na poziomie komunikatywnym;

5) niezbędny: dobry stan zdrowia;

6) niezbędna: umiejętność zarządzania, w tym samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji, planowania oraz kierowania zespołem.

II. Nie karana:


1) za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku oraz przeciwko której nie toczy się postępowanie karne;

2) zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa

w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r. Nr 168, z późn. zm.)

III. Posiadająca obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych.

IV. Nie podlegająca ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego, zgodnie z ustawą o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006r. Nr 216, poz. 1584, z późn zm.) oraz Kodeksem spółek handlowych (Dz. U. z 2016r., poz. 1578) oraz art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r.

o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016r. poz. 2259).


Do podstawowych zadań, na stanowisku o którym mowa w ogłoszeniu należeć będzie:

prowadzenie spraw spółki i reprezentowanie jej na zewnątrz.


B. Dla udokumentowania spełniania wymogów określonych w części A uczestnik konkursu przedkłada:


1) pisemne zgłoszenie i motywację przystąpienia do naboru ofert,

2) pisemną koncepcję świadczenia usług zarządzania na stanowisku uwzględniającą problematykę funkcjonowania i rozwoju Spółki, zawierającą do 2 000 słów napisanych czcionką w rozmiarze 12;

3) życiorys zawierający szczegółowy opis: dotychczasowej drogi zawodowej, osiągnięć w pracy (zajmowane stanowiska oraz wykonywane zadania), posiadanego wykształcenia i kwalifikacji, opatrzony klauzulą ?wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru ofert ? zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922)?;

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia i doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek związanych z zarządzaniem jednostka organizacyjną i zespołem ludzkim co najmniej 50 ? osobowym (świadectw pracy, zaświadczeń lub dokumentów o prowadzeniu działalności gospodarczej);

6) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym wykonywać pracę na stanowisku, o którym mowa

w ogłoszeniu, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych;

7) oświadczenie uczestnika, że nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu oraz że przeciwko niemu nie toczy się postępowanie karne;

8) oświadczenie uczestnika, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

9) oświadczenie uczestnika, że posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta z pełni praw publicznych;

10) oświadczenie uczestnika, że nie podlega ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego, zgodnie z: ustawą z 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006r.

Nr 216, poz. 1584, z późn zm.), ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeksem spółek handlowych

(Dz. U. z 2016r., poz. 1578, z późn. zm.) oraz art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259).

11) oświadczenie o spełnieniu obowiązków wynikających z ustawy z dnia 18 października 2006r.

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 ? 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721 z późn. zm) ? w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.


Mile widziana opinia z ostatnich 5 lat pracy.


C. Termin składania ofert:
zgłoszenia należy składać do dnia 15 marca 2017r. w siedzibie Spółki Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o .o., ul. Sienkiewicza 24/26, w godzinach od 800 ? 1500 , w zamkniętych kopertach zaadresowanych ?Rada Nadzorcza Miejski Zakład Komunikacji w ToruniuSp. z o.o., z dopiskiem ?Nabór ofert na kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki MZK w Toruniu Sp. z o .o ?. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do siedziby Spółki MZK w Toruniu Sp. z o .o. w Toruniu, ul. Sienkiewicza 24/26

O dopuszczeniu do dalszego postępowania oraz zaproszeniu na rozmowy kwalifikacyjne kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e ? mailowy lub telefonicznie.

Załącznikami do ogłoszenia są: uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o., Zasady przeprowadzenia naboru ofert kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o., sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za 2014r. i 2015r., akt założycielski Spółki i struktura organizacyjna.


Termin składania ofert

bezterminowo

Miejsce składania ofert

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2018 W 2018 skończymy 18 lat!.Nasz portal działa od 2001 roku. Początkowo pod nazwą InfoBus.pl, obejmując tylko tematykę autobusową. Jednak wraz ze wzrostem...