TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Praca

Prezes MZK Starachowice

Pracodawca

MZK Starachowice

Data dodania ogłoszenia

24.02.2017 16:23:56

Lokalizacja

Starachowice

Treść oferty

Konkurs na stanowisko prezesa MZK Starachowice

Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z o.o. z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 53 działając na podstawie § 18 pkt. 9 aktu założycielskiego spółki ? t.j. akt notarialny z dnia 10.04.2014 ? .Repertorium A 1906/2014 ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

PREZESA ZARZĄDU

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy złożyć w sekretariacie Spółki: Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o. ul. Radomska 53, 27-200 Starachowice w terminie do 10 marca 2017r. godz. 13.00 (decyduje data i godzina wpływu) w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem ?Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu MZK Sp. z o.o. Starachowice ? nie otwierać? .

1. Kandydaci na Prezesa Zarządu powinni spełniać następujące warunki:

a) ukończone studia wyższe (preferowane kierunkowe o specjalności transportowej, techniczne, ekonomiczne lub prawnicze),

b) co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

c) korzystanie z pełni praw publicznych,

d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

e) niekaralność,

f) niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

2. Zgłoszenie powinno zawierać:

a) list motywacyjny oraz życiorys wraz z adresem do korespondencji i informacją o sposobie kontaktowania się ( numer telefonu oraz adres e-mail),

b) oświadczenia o:

- ukończeniu studiów wyższych,

- co najmniej trzyletnim stażu pracy na stanowisku kierowniczym,

- korzystaniu z pełni praw publicznych,

- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

- niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

- wyrażaniu zgody na objęcie i wykonywanie funkcji Prezesa Zarządu spółki w przypadku pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego wraz z podaniem terminu związania kandydata ofertą w związku z podjęciem przez niego zatrudnienia w Spółce,

- wyrażenie zgody na przetwarzanie przez MZK Sp. z o.o. danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. 2016 poz. 922)

c) zaświadczenie o niekaralności,

d) dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata w oryginałach lub kopiach potwierdzonych przez kandydata. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

3. Zgłoszenia zostaną otwarte w dniu 15 marca 2017 r.

4. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne odbędą się w dniu 17 marca 2017 r. w siedzibie Spółki.

5. O dokładnym terminie/ godzinie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną zawiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

6. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni w szczególności:

- posiadanie wiedzy z zakresu działalności Spółki oraz sektora, w którym działa Spółka,

- posiadanie znajomości zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego,

- znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, rachunkowości zarządczej,

- posiadanie wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania oraz kierowania zespołem ludzi a także znajomość przepisów prawa pracy w tym zbiorowego prawa pracy,

- znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

- przedstawioną koncepcję proponowanych działań merytorycznych, organizacyjnych i ekonomicznych dla MZK spółka z o. o. na okres od 1 do 3 lat,

7. Dodatkowym atutem kandydata jest posiadanie certyfikatów kompetencji zawodowych w zakresie wykonywania przewozu osób na terenie kraju.

8. Informacje o Spółce będą udostępnione kandydatom, na ich wniosek w okresie od 27.02.2017 do 09.03.2017r. w siedzibie Spółki w godz. 8.00-14.00. (sekretariat).

9. Zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

10. Dokumentacja postępowania ma charakter poufny.

11. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza poinformuje kandydatów telefonicznie lub pisemnie.

12. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia w każdym czasie bez podania przyczyn postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydatów.


Termin składania ofert

bezterminowo

Miejsce składania ofert

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma ?JMK analizy rynku transportowego? oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2017 InfoBus ma 15 lat.Portal TransInfo.pl działa od 2001 roku. Początkowo - pod nazwą InfoBus.pl - zajmował się tylko tematyką autobusową. Wraz z rosną...