TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Praca

Prezes MZK Starachowice

Pracodawca

MZK Starachowice

Data dodania ogłoszenia

24.02.2017 16:23:56

Lokalizacja

Starachowice

Treść oferty

Konkurs na stanowisko prezesa MZK Starachowice

Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z o.o. z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 53 działając na podstawie § 18 pkt. 9 aktu założycielskiego spółki ? t.j. akt notarialny z dnia 10.04.2014 ? .Repertorium A 1906/2014 ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

PREZESA ZARZĄDU

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy złożyć w sekretariacie Spółki: Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o. ul. Radomska 53, 27-200 Starachowice w terminie do 10 marca 2017r. godz. 13.00 (decyduje data i godzina wpływu) w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem ?Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu MZK Sp. z o.o. Starachowice ? nie otwierać? .

1. Kandydaci na Prezesa Zarządu powinni spełniać następujące warunki:

a) ukończone studia wyższe (preferowane kierunkowe o specjalności transportowej, techniczne, ekonomiczne lub prawnicze),

b) co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

c) korzystanie z pełni praw publicznych,

d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

e) niekaralność,

f) niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

2. Zgłoszenie powinno zawierać:

a) list motywacyjny oraz życiorys wraz z adresem do korespondencji i informacją o sposobie kontaktowania się ( numer telefonu oraz adres e-mail),

b) oświadczenia o:

- ukończeniu studiów wyższych,

- co najmniej trzyletnim stażu pracy na stanowisku kierowniczym,

- korzystaniu z pełni praw publicznych,

- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

- niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

- wyrażaniu zgody na objęcie i wykonywanie funkcji Prezesa Zarządu spółki w przypadku pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego wraz z podaniem terminu związania kandydata ofertą w związku z podjęciem przez niego zatrudnienia w Spółce,

- wyrażenie zgody na przetwarzanie przez MZK Sp. z o.o. danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. 2016 poz. 922)

c) zaświadczenie o niekaralności,

d) dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata w oryginałach lub kopiach potwierdzonych przez kandydata. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

3. Zgłoszenia zostaną otwarte w dniu 15 marca 2017 r.

4. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne odbędą się w dniu 17 marca 2017 r. w siedzibie Spółki.

5. O dokładnym terminie/ godzinie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną zawiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

6. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni w szczególności:

- posiadanie wiedzy z zakresu działalności Spółki oraz sektora, w którym działa Spółka,

- posiadanie znajomości zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego,

- znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, rachunkowości zarządczej,

- posiadanie wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania oraz kierowania zespołem ludzi a także znajomość przepisów prawa pracy w tym zbiorowego prawa pracy,

- znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

- przedstawioną koncepcję proponowanych działań merytorycznych, organizacyjnych i ekonomicznych dla MZK spółka z o. o. na okres od 1 do 3 lat,

7. Dodatkowym atutem kandydata jest posiadanie certyfikatów kompetencji zawodowych w zakresie wykonywania przewozu osób na terenie kraju.

8. Informacje o Spółce będą udostępnione kandydatom, na ich wniosek w okresie od 27.02.2017 do 09.03.2017r. w siedzibie Spółki w godz. 8.00-14.00. (sekretariat).

9. Zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

10. Dokumentacja postępowania ma charakter poufny.

11. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza poinformuje kandydatów telefonicznie lub pisemnie.

12. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia w każdym czasie bez podania przyczyn postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydatów.


Termin składania ofert

bezterminowo

Miejsce składania ofert

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2018 W 2018 skończymy 18 lat!.Nasz portal działa od 2001 roku. Początkowo pod nazwą InfoBus.pl, obejmując tylko tematykę autobusową. Jednak wraz ze wzrostem...