TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Praca

Podinspektor w Referacie Kontroli Biletów

Pracodawca

KZK GOP

Data dodania ogłoszenia

01.03.2018 09:34:45

Lokalizacja

Katowice

Treść oferty

Podinspektor w Referacie Kontroli Biletów

Biuro Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu

Przemysłowego w Katowicach,

ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice,

poszukuje kandydata na stanowisko urzędnicze:

Podinspektor

w Referacie Kontroli Biletów

Liczba etatów:

1

Główne obowiązki:

1) Ewidencja i prowadzenie dokumentacji Referatu Kontroli Biletów w zakresie rozliczania pracy

kontrolerów biletowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi

zawartymi w ustawie „Prawo przewozowe”, „Taryfie przewozu osób i bagażu w komunikacji

miejskiej KZK GOP”, uchwałach Zgromadzenia KZK GOP, Zarządu KZK GOP, oraz innych

dokumentach wewnętrznych Biura KZK GOP.

2) Prowadzenie obsługi administracyjno-biurowej w zakresie rozliczania pracy kontrolerów

biletowych, tj.: wydawanie oraz rejestracja druków opłat dodatkowych w systemie

informatycznym, przyjmowanie i rozliczanie wystawionych opłat dodatkowych, raportów i

kontrolek zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

3) Nadzór nad prawidłowością sporządzanej przez kontrolerów dokumentacji związanej z

nakładaniem opłat dodatkowych oraz przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w ramach prac RKB.

4) Przeprowadzanie kontroli biletów w środkach komunikacji obsługujących linie KZK GOP

i nakładanie opłat dodatkowych;

5) Udzielanie informacji w związku z prowadzonymi kontrolami biletowymi pasażerów;

6) Zgłaszanie w formie pisemnych raportów wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych podczas

prowadzonych kontroli biletowych dotyczących:

-infrastruktury przystankowej,

-poprawności działania systemu ŚKUP (urządzenia i oprogramowanie w pojazdach),

-jakości świadczonych usług przewozowych przez operatorów obsługujących linie KZK GOP;

7) Kontrola prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej obsługujących linie KZK GOP

w zakresie dystrybucji uprawnień na przejazd (biletów) oraz innych obowiązków wynikających

z umów przewozowych zawartych przez KZK GOP z poszczególnymi operatorami;

8) Obserwacja pracy kontrolerów biletowych wykonujących kontrole biletowe na linach KZK GOP w

ramach zawartych umów i sporządzanie raportów w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek

nieprawidłowości;

9) Kontrola stacjonarnych punktów dystrybucji biletów KZK GOP w zakresie sprzedaży biletów oraz

punktów agentów sprzedaży w zakresie objętym kompetencjami Referatu Kontroli Biletów;

10) Współpraca ze służbami ruchu operatorów, przedstawicielami porządku publicznego (Policja,

Straż Miejska) oraz z wszystkimi służbami KZK GOP w zakresie objętym kompetencjami Referatu

Kontroli Biletów;

11) Sporządzanie dziennych i okresowych sprawozdań z przeprowadzonych czynności kontrolerskich.

Wymagania niezbędne:

1) Wykształcenie co najmniej średnie (w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest co

najmniej 3 letni udokumentowany staż pracy);

2) Umiejętność obsługi urządzeń technicznych biurowych, komputera (program Word, Excel,

Internet, poczta elektroniczna);

3) Znajomość przepisów prawa, w szczególności ustaw związanych z funkcjonowaniem jednostek

samorządowych oraz z organizacją i funkcjonowaniem transportu zbiorowego;

4) Sprawność fizyczna umożliwiająca wykonywanie czynności kontroli w pojazdach;

5) Znajomość układu komunikacyjnego konurbacji górnośląskiej, znajomość przebiegu linii

komunikacyjnych oraz lokalizacji dworców i przystanków;

6) Wysoki poziom kultury osobistej;

7) Opanowanie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, odporność na stres;

8) Umiejętność pracy w zespole i samodzielnie;

9) Odpowiedzialność, obowiązkowość, rzeczowość, asertywność.

10) Pozytywne podejście, cierpliwość oraz życzliwość podczas obsługi petenta.

Wymagania dodatkowe:

1) Doświadczenie w pracy w komunikacji miejskiej;

2) Znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym;

3) Prawo jazdy kategorii B.

Warunki pracy:

•Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zmianowym (06:00-14:00, 14:00-22:00)

od poniedziałku do piątku (w zależności od potrzeb doraźnych możliwa również w innych

godzinach oraz w soboty i niedziele);

•Zatrudnienie na okres sześciu miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony;

•Miejsce pracy: dzień roboczy rozpoczyna się i kończy w siedzibie Biura KZK GOP w Katowicach,

w godzinach pracy pracownik wykonuje obowiązki w terenie, na obszarze gmin członkowskich

Związku oraz innych gmin, na terenie których kursują linie komunikacji KZK GOP lub w biurze

siedziby Związku;

•Praca na ww. stanowisku łączy się z dużym obciążeniem psychicznym, koniecznością

podejmowania decyzji pod presją czasu i wykonywana jest w zmiennych warunkach

atmosferycznych.

Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu styczniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w KZK GOP w

Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) Własnoręcznie napisany list motywacyjny;

2) Własnoręcznie napisany życiorys, zawierający między innymi przebieg nauki i pracy zawodowej;

3) Kwestionariusz osobowy (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej KZK GOP na stronie

http://bip.kzkgop.pl w zakładce „Oferty pracy”);

4) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

5) Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających wymagany staż pracy;

6) Pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;

7) Pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

8) Pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w

ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji;

10) Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa;

11) W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu określonego

w przepisach o służbie cywilnej, potwierdzającego znajomość języka polskiego.

12) osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o

pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu

potwierdzającego niepełnosprawność.

List motywacyjny, życiorys, kwestionariusz osobowy i wszystkie oświadczenia powinny

być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być

sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty

wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Oferty zawierające wskazane wyżej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej w

lewym górnym rogu imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym i adresem poczty

elektronicznej osoby składającej ofertę, a także opatrzonej adresem Biura KZK GOP i zawierającej

informację:

„Oferta pracy – ogłoszenie nr DO/ON/4/2018 (Podinspektor w Referacie Kontroli Biletów)”,

w Kancelarii Biura Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

w Katowicach – ul. Barbary 21a (pok. 014), 40-053 Katowice, od poniedziałku do piątku w

godzinach od 07:00 do 15:00. Termin składania ofert upływa w dniu 05.03.2018 r.

Dodatkowe informacje:

•Regulamin przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym

wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Biurze Komunikacyjnego Związku Komunalnego

Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach jest dostępny w Wydziale

Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP w Katowicach przy ul. Barbary 21a

(p. 109).

•Dodatkowych informacji o naborze udziela się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw

Pracowniczych Biura KZK GOP w Katowicach, tel.: 32/ 74 38 452, od poniedziałku do piątku

w godzinach od 07:00 do 15:00.

•Oferty, które wpłyną do Biura KZK GOP w Katowicach po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

•Oferty, które zostaną złożone nie zgodne z opisem zawartym w niniejszym ogłoszeniu, nie

będą podlegały dalszej weryfikacji. Powyzsze spowoduje wykluczenie kandydata z dalszego

udziału w naborze.

•Kandydaci spełniający wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną powiadomieni

listownie oraz telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku dużej liczby kandydatów prowadzący nabór zastrzega sobie prawo do

przeprowadzenia testu merytorycznego poprzedzającego rozmowę kwalifikacyjną.

•Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz

na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej.

•Złożonych dokumentów Biuro KZK GOP w Katowicach nie zwraca. Oferty niewykorzystane

zostaną komisyjnie zniszczone niezwłocznie po zakończeniu naboru.

Data publikacji ogłoszenia: 20.02.2018 r.


Termin składania ofert

bezterminowo

Miejsce składania ofert

WIĘCEJ

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2018 W 2018 skończymy 18 lat!.Nasz portal działa od 2001 roku. Początkowo pod nazwą InfoBus.pl, obejmując tylko tematykę autobusową. Jednak wraz ze wzrostem...