TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Oleśnica: Świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego
- Opublikowano: 17.06.2020 16:46:05

Świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Wykonywanie w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Oleśnica, zwanego "Oleśnicką Komunikacją Miejską" lub "OKM", usług przewozu osób, ich bagażu podręcznego (do którego zaliczane są także wózki dziecięce, inwalidzkie i rowery) oraz zwierząt. Liczba wozokilometrów w trakcie trwania umowy – 361 486. Liczba kilometrów w okresie trwania umowy (ok. 23 miesiące) może wzrosnąć maksymalnie o 50 % (180 743 km) w przypadku posiadania środków budżetowych i skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji na zwiększenie liczby kursów, dodanie, zmianę lub wydłużenie linii, dodanie autobusu.

Specyfikacja Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Oleśnica

Adres pocztowy: Rynek-Ratusz

Miejscowość: Oleśnica

Kod NUTS: PL518 Wrocławski

Kod pocztowy: 56-400

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Bartosz Strzała, Urząd Miasta Oleśnica, Rynek – Ratusz, 56-400 Oleśnica

E-mail: kancelaria@um.olesnica.pl

Tel.: +48 717982116

Faks: +48 717982117Adresy internetowe:

Główny adres: www.olesnica.pl

Adres profilu nabywcy: https://idumolesnica.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-profil-nabywcy/

Zamawiający wymaga wniesienia wadium – w wysokości 50 000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy).

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 do 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Zamawiający przewiduje również wykluczenie Wykonawcy z postępowania również na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. W celu wykazania niepodlegania przez Wykonawcę wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12–23 oraz SIWZ, jak również podmiotów udostępniających zasoby celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz podwykonawców – na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy oraz SIWZ – Wykonawca składa oświadczenia – zgodnie z załącznikami do SIWZ (jednolity europejski dokument zamówienia i oświadczenie).

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców powyższe oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawcy będą zobowiązani do złożenia oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg załącznika do SIWZ.

5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany będzie do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: W celu potwierdzenia spełniania warunków dokumenty wskazane w sekcji III.1.1 – 1.3 oraz SIWZ. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku przesłanek do wykluczenia; dodatkowe wymagane dokumenty: formularz ofertowy – załącznik do SIWZ wraz z załącznikami – celem przyznania punktacji w kryteriach oceny ofert. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do załączenia do oferty dokumentu, ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik – załączyć pełnomocnictwo; w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich przy spełnianiu warunków – zobowiązanie do udostępnienia zasobów.

LINK do SIWZ http://idumolesnica.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/

CPV 60112000-6 1: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Wymagania III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane na podstawie ustawy z 6.9.2001 o transporcie drogowym.

Na potwierdzenie spełniania warunków Wykonawca przedstawi: aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane na podstawie ustawy z 6.9.2001 o transporcie drogowym.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych),

— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).

Na potwierdzenie spełniania powyższych wymogów Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

— dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną powyżej

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli:

— wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi polegające na świadczeniu usług przewozowych w transporcie autobusowym o łącznej wielkości pracy przewozowej nie mniejszej niż 300 000 wozokilometrów

— wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 2 autobusami klasy B (MIDI) – liniowe oraz co najmniej 2 autobusami klasy C (MINI) – 1 liniowy i 1 rezerwowy. Szczegółowe parametry autobusów określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

W celu potwierdzenie spełniania warunku doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

W celu potwierdzenia, iż Wykonawca dysponuje (będzie dysponował) autobusami niezbędnymi do wykonywania zamówienia należy przedłożyć:

— wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wg załącznika do SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji określa wzór umowy; Przedmiot umowy: wykonywanie w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Oleśnica, zwanego dalej "Oleśnicką Komunikacją Miejską" lub "OKM", usług przewozu osób, ich bagażu podręcznego (do którego zaliczane są także wózki dziecięce, inwalidzkie i rowery) oraz zwierząt, w zakresie opisanym w umowie, publikowanie informacji dla pasażera, w zakresie opisanym w umowie. Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 30.6.2022. Usługi przewozowe wykonywane będą: autobusami (liniowymi i rezerwowymi), okazanymi organizatorowi i wymienionymi w Załączniku nr 2.1 do umowy (z wyjątkiem sytuacji awaryjnych zgłoszonych organizatorowi i zaakceptowanych przez niego), o parametrach technicznych i wyposażeniu nie gorszych, niż opisane w Załączniku nr 2.2 do umowy. Organizator dopuszcza możliwość, za uprzednią zgodą wyrażoną w formie pisemnej, świadczenia przez podwykonawców usług przewozowych.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Wadium Zamawiający wymaga wniesienia wadium – w wysokości 50 000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy)

Osoba do kontaktu Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Oleśnica

Adres pocztowy: Rynek-Ratusz

Miejscowość: Oleśnica

Kod NUTS: PL518 Wrocławski

Kod pocztowy: 56-400

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Bartosz Strzała, Urząd Miasta Oleśnica, Rynek – Ratusz, 56-400 Oleśnica

E-mail: kancelaria@um.olesnica.pl

Tel.: +48 717982116

Faks: +48 717982117Adresy internetowe:

Główny adres: www.olesnica.pl

Adres profilu nabywcy: https://idumolesnica.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-profil-nabywcy/

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres obowiązywania zamówienia:

Koniec: 30/06/2022

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego polegającego na świadczeniu usług określonych w niniejszym ogłoszeniu i na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez okres 3 m-cy po zakończeniu umowy podstawowej, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), maksymalna ilość wzkm – 70 725,00.

Miejsce i termin składania ofert

2020-06-22

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

2020-06-22

Termin związania ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Średni wiek oferowanych autobusów liniowych klasy B (MIDI) / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Wyposażenie dodatkowe (klimatyzacja) oferowanych autobusów liniowych klasy B" (MIDI) / Waga: 20

Cena - Waga: 60

Uwagi VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Marzec 2022

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium – w wysokości 50 000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy).

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 do 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Zamawiający przewiduje również wykluczenie Wykonawcy z postępowania również na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. W celu wykazania niepodlegania przez Wykonawcę wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12–23 oraz SIWZ, jak również podmiotów udostępniających zasoby celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz podwykonawców – na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy oraz SIWZ – Wykonawca składa oświadczenia – zgodnie z załącznikami do SIWZ (jednolity europejski dokument zamówienia i oświadczenie).

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców powyższe oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawcy będą zobowiązani do złożenia oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg załącznika do SIWZ.

5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany będzie do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: W celu potwierdzenia spełniania warunków dokumenty wskazane w sekcji III.1.1 – 1.3 oraz SIWZ. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku przesłanek do wykluczenia; dodatkowe wymagane dokumenty: formularz ofertowy – załącznik do SIWZ wraz z załącznikami – celem przyznania punktacji w kryteriach oceny ofert. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do załączenia do oferty dokumentu, ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik – załączyć pełnomocnictwo; w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich przy spełnianiu warunków – zobowiązanie do udostępnienia zasobów.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587777

Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie można złożyć w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było podjąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587777

Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 05/06/2020

Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:269741-2020:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania 2020-06-10

Przejdź na początek ogłoszenia


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
linie

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....