TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

NIK wzięła pod lupę kujawsko-pomorski transport publiczny
NIK TransInfo.pl - Opublikowano: 11.04.2018 18:24:25
NIK wzięła pod lupę kujawsko-pomorski transport publiczny (źródło: NIK)

Rozbudowa systemu publicznego transportu zbiorowego zwiększyła atrakcyjność Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego – stwierdziła NIK.

Unowocześnienie taboru szynowego i rewitalizacja linii kolejowej doprowadziły do skrócenia o jedną trzecią czasu przejazdu pociągiem między Bydgoszczą a Toruniem. Istotnie poprawiło to skomunikowanie największych miast województwa kujawsko-pomorskiego. Nie udało się na razie wprowadzić wspólnej taryfy biletowej, cyklicznego ruchu pociągów między Bydgoszczą a Toruniem, ani jednolitych rozwiązań technicznych na peronach kolejowych.

Zintegrowanie publicznego transportu zbiorowego w B-TOM było jednym z celów porozumienia partnerskiego, które zawarły w 2008 r. władze samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Bydgoszczy i Torunia, powiatów bydgoskiego i toruńskiego oraz gmin funkcjonujących na ich terenie. W latach 2011-2016 zrealizowano inwestycje o wartości ponad 1 mld zł, obejmujące m.in. zakup taboru kolejowego i tramwajowego, budowę oraz przebudowę linii tramwajowych, budowę węzłów przesiadkowych oraz rewitalizację linii kolejowej na trasie Toruń - Bydgoszcz.

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, czy działania inwestycyjne podejmowane przez podmioty odpowiedzialne za system publicznego transportu zbiorowego w B-TOM rzeczywiście przyczyniły się do jego zintegrowania oraz poprawy atrakcyjności w stosunku do transportu indywidualnego.

Nowoczesny tabor i problemy z nim związane

W latach 2011-2016 zwiększył się udział nowocześnie wyposażonego, niskopodłogowego taboru w przewozach publicznych na terenie B-TOM, co przełożyło się na większy komfort i bezpieczeństwo pasażerów. Nowo zakupione pociągi i tramwaje posiadają rozwiązania ułatwiające dostęp do pojazdu i poprawiające komfort podróży, w szczególności: urządzenia oraz miejsca dla osób z niepełnosprawnością ruchową, strefy niskopodłogowe, wizualną i głosową informację pasażerską, kontrastowe oznakowanie dla osób słabowidzących wewnątrz pojazdu.

W toku kontroli w nowo zakupionych pociągach wykryto jednak problemy.

Odbiory tramwajów trafiły do prokuratury, infrastruktura zaś nie uniknęła wyboczeń.

Ale żeby nie była aż tak źle NIK podkreśla, że dzięki inwestycjom w publiczny transport zbiorowy zwiększyła się jego dostępność i atrakcyjność. Po rewitalizacji linii kolejowej na odcinku Toruń Główny - Bydgoszcz Główna (ok. 51 km) osiągnięto zakładane parametry, m.in. prędkość maksymalną pociągów pasażerskich wynoszącą 120 km/h. Z kolei budowa trasy tramwajowej do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy (ok. 9,5 km) oraz przebudowa trasy tramwajowej od węzła Toruń Miasto do Al. Solidarności w Toruniu (ok. 3,5 km) przyczyniły się do poprawy skomunikowania transportu publicznego na trasie Fordon - centrum Bydgoszczy oraz do poprawy dostępności Zespołu Staromiejskiego Torunia.

Wybudowane lub zmodernizowane węzły przesiadkowe w Bydgoszczy i w Toruniu służą lepszemu zintegrowaniu komunikacji miejskiej i kolejowej, w szczególności poprzez usprawnienie przesiadek. Zastosowano na nich rozwiązania mające pozytywny wpływ na jakość podróży, m.in.: windy, azyle dla pasażerów z ławkami, tablice kierunkowe i tablice dynamicznej informacji pasażerskiej, pasy ostrzegawcze i ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i słabowidzących, kamery monitoringu wizyjnego, czy stacje wzywania pomocy.

Bariery architektoniczne oraz utrudnienia w korzystaniu z infrastruktury

Na jednym z węzłów przesiadkowych w Bydgoszczy dostęp do nowo wybudowanego peronu kolejowego możliwy był wyłącznie kładką nad torami. Wprawdzie wykonane zostało dojście do peronu z poziomu ulicy, jednak nie zostało ono odpowiednio zabezpieczone (tj. nie wybudowano rogatki). Skutkiem było niedopuszczenie do eksploatacji i zamknięcie tego dojścia na okres od kwietnia 2016 r. do sierpnia 2017 r.

Na dwóch węzłach przesiadkowych (w Bydgoszczy i w Toruniu) stwierdzono:

brak podwójnych poręczy przy schodach do przejść podziemnych (istotnych m.in. dla osób podróżujących z dziećmi);

brak odpowiedniego oznakowania ostrzegawczego i kontrastowego schodów (istotnych m.in. dla osób słabowidzących).

Na jednym z węzłów w Toruniu niewłaściwie wykonano trasy prowadzące dla osób niewidomych i słabowidzących. Ponadto na skrzyżowaniu tras kierunkowych w ramach tego węzła nie zastosowano elementów ostrzegawczych.

Nie zapewniono jednolitych standardów i rozwiązań technicznych na nowo wybudowanych peronach. Na skutek tego wsiadanie do pociągów na poszczególnych stacjach i przystankach kolejowych wymagało pokonania: różnej wysokości progu, różnej odległości między krawędzią peronu a krawędzią podłogi pociągu (w trzech przypadkach na skutek błędów projektowych przyjęto odległość zbyt dużą w stosunku do wartości przewidzianych w obowiązujących przepisach). Stanowiło to utrudnienie w szczególności dla osób starszych, z niepełnosprawnościami, podróżujących z dziećmi lub z ciężkim bagażem. NIK zwraca przy tym uwagę na niedopuszczalne odchylenia parametrów peronów (wysokości peronu i odległości krawędzi peronu od osi toru) od wartości projektowanych, które stwierdzono na trzech węzłach po zaledwie dwóch latach eksploatacji peronów i które pogarszały warunki ich użytkowania przez pasażerów.

Na czterech z siedmiu skontrolowanych węzłach przesiadkowych nie zapewniono miejsc postojowych lub punktu sprzedaży biletów na niektóre środki transportu, dostępne w ramach tych węzłów. Tym samym węzły te nie miały w pełni zintegrowanego charakteru.

Czas i koszty przejazdu oraz dostosowanie rozkładu jazdy do potrzeb podróżnych

Średni czas przejazdu komunikacją zbiorową między centrum Bydgoszczy a centrum Torunia jest dłuższy w porównaniu do komunikacji indywidualnej: średni czas przejazdu samochodem między centrami obu miast wynosi 59 min., a komunikacją publiczną 1 godz. 19 min.

Poprawiło się jednak kolejowe skomunikowanie Bydgoszczy i Torunia. Średni czas przejazdu pociągiem między stacjami Bydgoszcz Główna - Toruń Główny skrócił się o ok. jedną trzecią (w latach 2010-2011 - 65 min, a w latach 2016-2017 - 45 min.). Ponadto porównując koszty przejazdu między tymi miastami, mniej zapłacimy za przejazdy komunikacją publiczną.

Były jednak problemy z rozkładem jazdy pociągów.

Integracja taryfowo-biletowa

Przy planowaniu, organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym podmioty odpowiedzialne za ten transport uwzględniały potrzeby transportowe dotyczące integracji taryfowo-biletowej. Charakter i zakres obowiązywania wdrożonych rozwiązań taryfowych był jednak ograniczony, tj.:

oferta pn. "Taryfa Województwa Kujawsko-Pomorskiego" obowiązywała wyłącznie przewoźników kolejowych;

oferta pn. "Aglomeracyjny bilet BiT-City" obowiązywała przewoźników kolejowych i operatorów komunikacji miejskiej, jednak bilet okresowy upoważniał do skorzystania z komunikacji miejskiej wyłącznie na jednej, wskazanej na bilecie linii. Nie było też było możliwości zakupu biletu okresowego sieciowego w komunikacji miejskiej.

Nie zrealizowano projektu pn. "System Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego", który miał kluczowe znaczenie dla integracji publicznego transportu zbiorowego. Partnerzy nie wypracowali rozwiązań pozwalających wprowadzić zintegrowany bilet wojewódzki na wszystkie środki transportu wg zasady "jeden rozkład jazdy, jeden bilet, jedna taryfa". NIK zwraca uwagę organizatorów publicznego transportu zbiorowego na potrzebę podjęcia współpracy w celu wprowadzenia biletu obowiązującego w przejazdach różnymi środkami transportu, obsługiwanymi przez różnych operatorów, zarówno w ramach przewozów kolejowych, jak i komunikacji miejskiej.

Pozytywne efekty podjętych działań

W ocenie NIK badane inwestycje przyczyniły się do poprawy dostępności i atrakcyjności publicznego transportu zbiorowego w B-TOM, o czym świadczą uzyskane rezultaty:

osiągnięto zakładaną liczbę pasażerów korzystających w 2016 r. z komunikacji kolejowej wykonywanej nowymi pociągami, tj. 1 ,1 mln osób;

liczba pasażerów korzystających w 2016 r. z nowej trasy tramwajowej do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy była trzykrotnie wyższa od wielkości zakładanej i wynosiła 13,7 mln osób;

osiągnięto też zakładaną dodatkową liczbę pasażerów obsłużonych w 2016 r. przez usprawniony transport miejski w Toruniu, tj. 5,6 mln osób;

oszczędność kosztów eksploatacyjnych pojazdów komunikacji miejskiej w Toruniu w 2016 r. wyniosła ponad 6,7 mln zł ( 101 proc. wartości zakładanej)

Wnioski

do organizatorów publicznego transportu zbiorowego (Marszałka Województwa, Prezydenta Bydgoszczy i Prezydenta Torunia) o:

wspólne wypracowanie koncepcji pozwalającej na wprowadzenie zintegrowanego biletu wojewódzkiego.

do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o:

wznowienie działań zmierzających do uruchomienia cyklicznego ruchu pociągów na linii kolejowej nr 18 między Toruniem a Bydgoszczą;

uwzględnianie przy zakupie pociągów uwarunkowań wynikających z ich eksploatacji oraz stanu infrastruktury, tak aby możliwe było swobodne wsiadanie i opuszczanie pojazdu przez osoby o ograniczonej zdolności poruszania się.

do inwestorów (Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Prezydenta Torunia i Prezesa Zarządu Tramwaj Fordon sp. z o.o.) o:

usunięcie wad w nowo wybudowanych peronach, ujawnionych po roku, dwóch latach eksploatacji, oraz zapobieżenie ich występowaniu w przyszłości.

do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o:

zapewnienie koordynacji działań i bieżącej wymiany informacji między podmiotami zaangażowanymi w przyszłą realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej oraz odbioru robót;

zapewnienie, że projektowanie peronów odbywać się będzie z uwzględnieniem uwarunkowań dotyczących toru i torowiska;

zapewnienie jednolitych rozwiązań technicznych w realizowanych projektach inwestycyjnych dotyczących infrastruktury kolejowej, istotnych dla komfortu i bezpieczeństwa podróżnych;

zapewnienie rzetelnej kontroli jakości wykonania peronów przed oddaniem ich do użytku;

usunięcie wad w nowo wybudowanych peronach, ujawnionych po roku, dwóch latach eksploatacji, oraz zapobieżenie ich występowaniu w przyszłości.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
NIK
kujawsko-pomorskie

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....