TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

MIB z kolejnym projektem ustawy o ptz
TransInfo.pl - Opublikowano: 04.01.2018 14:29:39 1 komentarz
MIB z kolejnym projektem ustawy o ptz

W dniu 4 stycznia 2018 r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przedstawiło kolejny projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – z dnia 28 grudnia 2017 r.

Do projektu załączono główne jego założenia – są one następujące:

1. Ograniczenie do niezbędnego minimum zakresu planów transportowych.

2. Wprowadzenie obowiązku opracowywania planów transportowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego.

3. Ujęcie w planach transportowych pakietów linii komunikacyjnych składających się z co najmniej jednej linii o dużym potoku pasażerskim i co najmniej jednej linii o małym potoku pasażerskim, rozłożonych równomiernie pomiędzy poszczególne pakiety.

4. Ustalenie górnej granicy wielkości pakietu linii komunikacyjnych.

5. Przyznawanie przedsiębiorcom prawa do obsługi pakietów linii komunikacyjnych, w drodze otwartych, przejrzystych i niedyskryminujących procedur przetargowych.

6. Wprowadzenie kryteriów, które będzie musiał spełnić przedsiębiorca, aby mogło być mu udzielone zamówienie publiczne na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

7. Wprowadzenie dodatkowych kryteriów, które będzie musiał spełnić przedsiębiorca, aby mógł złożyć ofertę w pierwszym zamówieniu publicznym na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego po wejściu w życie projektowanych przepisów.

8. Skrócenie czasu, na który mogą być zawierane umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym z 10 do 5 lat w celu przeciwdziałania monopolizacji i zachowania konkurencyjności na rynku przewozów.

9. Wprowadzenie możliwości wykonywania przewozów nie będących przewozami użyteczności publicznej, realizowanych na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu wyłącznie na liniach międzywojewódzkich.

10. Stworzenie warunków do stosowania przez wszystkich przewoźników biletów ulgowych. Dzięki temu wszyscy uprawnieni do ulg obywatele będą mogli korzystać z przejazdów z ulgą.

Krajowe preferencje

Szczegóły niektórych z tych założeń są dość kontrowersyjne, jak np. "W celu zapewnienia preferencji dla przewoźników obecnie działających na obszarze właściwości danego organizatora oraz ciągłości świadczonych usług przewozowych wprowadzono preferencyjne kryteria przy przetargach na obsługę pakietów linii komunikacyjnych dla przedsiębiorców, którzy:

a) prowadzą działalność w zakresie krajowych przewozów osób na obszarze właściwości organizatora i

b) posiadają siedzibę w województwie, w którym znajduje się obszar właściwości organizatora,

– co najmniej przez ostatnie 3 lata przed dniem przystąpienia do przetargu.

Waga tego kryterium przy określaniu jego istotności w ocenie oferty wynosi 60%."

Z 10 do 5 lat

Kolejna kontrowersja to wynikające z pkt. 8. ustawowe skrócenie czasu zawierania umów w publicznym transporcie zbiorowym z 10 do 5 lat. Taki zapis ewidentnie zmniejszy atrakcyjność zamówień dla podmiotów prywatnych – nie będą więc powstawać problemy, jakie np. zaistniały w 2017 r. w Kielcach. Chyba niezamierzonym efektem ubocznym takiej regulacji będzie jednak znaczący wzrost kosztów usług publicznego transportu zbiorowego. Poza tym, zapis ten pozostaje w sprzeczności z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 października 2015 r. w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym (eksploatacja dofinansowanych środków transportu w całym 5-letnim okresie trwałości projektów musi zawierać się w czasie obowiązywania umowy przewozowej).

-"Spore zmiany wprowadza też nowa definicja komunikacji miejskiej – będą nią przewozy pasażerskie wykonywane wyłącznie w granicach miasta na prawach powiatu lub gminy o statusie miasta oraz gminne lub powiatowe przewozy pasażerskie wykonywane odpowiednio w granicach miasta na prawach powiatu lub gminy o statusie miasta oraz miast i gmin oddalonych od ich granic administracyjnych nie więcej niż 25 km i powiązanych z nimi komunikacyjnie, jeżeli zostało zawarte porozumienie międzygminne dotyczące powierzenia zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego lub gminy te należą do związku międzygminnego lub związku gminno-powiatowego mających za zadanie realizację publicznego transportu zbiorowego, a także metropolitalne przewozy pasażerskie – komentuje Marcin Gromadzki z Public Transport Consulting. - Definicja ta eliminuje możliwość prowadzenia na podstawie porozumień bardzo długich linii komunikacji miejskiej – do gmin lub w gminach oddalonych o więcej niż 25 km od granic miasta-organizatora (dla porównania – łódzka linia tramwajowa nr 46 prowadzi do Ozorkowa, którego środek oddalony jest od granic Łodzi o 20 km, a więc spełniać będzie nowe kryterium ze sporym zapasem). W praktyce, status komunikacji miejskiej straci więc bardzo niewiele obecnych połączeń.

Plany to podstawa

-"W zakresie planów transportowych bardzo dobrym wymogiem jest konieczność uwzględnienia w ich treści w szczególności istniejącego stanu przewozów publicznego transportu zbiorowego, w tym przewozów regularnych specjalnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, oraz sposób realizacji przez gminy obowiązku dowozu dzieci do szkół. Obecnie bardzo często występują bowiem sytuacje, w których w danej gminie z jednej strony niemal nie ma połączeń ogólnodostępnych, a z drugiej funkcjonuje dość spora sieć zamkniętych przewozów szkolnych, w których nie ma legalnej możliwości przewozu osób innych niż uczniowie. – uwaza Marcin Gromadzki. - Nie będzie można zawrzeć żadnej umowy przewozowej, jeżeli dana linia, linie lub sieć, nie będą wcześniej ujęte w planie transportowym danej jednostki samorządu terytorialnego (a plan transportowy musi sporządzić każda taka jednostka).

Miejskie zmiany

Na pewno sporo emocji wzbudzi tez następująca zmiana - kontraktowanie pakietów linii nie będzie obowiązywać w komunikacji miejskiej, w której przewidziano, że umowa może obejmować jedynie sieć komunikacyjną. Jest to sprzeczne z praktyką wielu organizatorów komunikacji miejskiej w kraju i mocno podroży koszty jej funkcjonowania.

Ułatwieniem dla operatorów komunikacji miejskiej będzie umożliwienie elektronicznej postaci rozkładu jazdy – jako załącznika do zaświadczenia – jeżeli środek transportu jest wyposażony w urządzenie umożliwiające jego odczytanie (czyli w praktyce wyświetlające rozkład jazdy w formie tabelarycznej).

Dużo zmieni również nowy ust. 2a w art. 46:

"W transporcie drogowym podmiot, któremu organizator zlecił realizację części lub całości zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego, nie może być jednocześnie:

1) operatorem lub przewoźnikiem, albo

2) podmiotem powiązanym z operatorem lub przewoźnikiem w sposób uniemożliwiający bezstronną realizację zadań – jeżeli wykonywanie tych zadań mogłoby mieć wpływ na konkurencyjność przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego."

Oznacza to, że operatorzy nie będą mogli np. konstruować w imieniu organizatora rozkładów jazdy.

Finansowanie i ulgi

Projekt ustawy umożliwia ministrowi właściwemu do spraw transportu – w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych – określenie w drodze rozporządzenia maksymalnych wysokości kwot dofinansowania w postaci dotacji do poszczególnych rodzajów biletów sprzedawanych z ulgą ustawową przez operatorów i przewoźników z uwzględnieniem średniej ceny biletów za przejazd i długości przejazdu. Jest to zapis, który umożliwia wyeliminowanie nadużyć w tym zakresie.

Projekt rozszerza zakres ulg ustawowych w komunikacji miejskiej, gdyż skreśla pkt. 3a w ust. 4 i ust. 5 w art. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, wyłączający osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne z uprawnienia do ulgi w komunikacji miejskiej. Teoretycznie zapis ten wprowadza dodatkowe wymiary ulg w komunikacji miejskiej (dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne mają prawo do ulgi w wymiarze 78%, a osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji – 49%, ale tylko przy zakupie biletów jednorazowych), w praktyce jednak obydwu tym grupom społecznym w komunikacji miejskiej samorządy przyznają uprawnienie do przejazdów bezpłatnych.

-"Projekt ustawy zawiera bardzo rygorystyczny – nierealny termin na dostosowanie planów transportowych do nowych wymogów i opracowanie planów przez samorządy do tej pory do tego nie zobligowane – jest to 30 kwietnia 2018 r. A wejście w życie nowych zasad organizacji publicznego transportu zbiorowego przewidzianych niniejszym projektem przewidziano na dzień 1 stycznia 2019 r. – podkreśla Marcin Gromadzki z Public Transport Consulting.

Przedmiotowy projekt będzie przedmiotem dedykowanych obrad Komisji Infrastruktury Sejmu RP w dniu 9 stycznia br. (wtorek) o godz. 15:00.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
MIB
ustawa

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....