TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Praca

Koordynator komunikacji zbiorowej

Pracodawca

UM Wrocław

Data dodania ogłoszenia

12.01.2016 12:52:53

Lokalizacja

Wrocław

Treść oferty

Prezydent Wrocławia OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM WROCŁAWIA - ds. planowania i koordynacji komunikacji zbiorowej.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

1. kontrola i analiza, w tym m.in.:

a) opracowywanie metod realizacji badań i analiza efektów;

b) analiza potrzeb przewozowych;

c) analiza rentowności poszczególnych linii oraz efektywności usług świadczonych przez przewoźników;

d) analiza funkcjonowania komunikacji zbiorowej;

2. planowanie rozwoju układu komunikacyjnego, w tym m.in.:

a) udział w opracowywaniu planów zagospodarowywania przestrzennego;

b) opracowywanie założeń rozbudowy i funkcjonowania systemu transportu miejskiego;

c) opiniowanie projektów budów i modernizacji układu komunikacyjnego;

d) przygotowywanie projektów planów organizowania stref-punktów przesiadkowych

zapewniających utrzymanie właściwej płynności ruchu, korelacji linii;

3. koordynacja prac modernizacyjnych i remontowych wzakresiekomunikacjizbiorowej, w tym m.in.:

a) opiniowanie koncepcji i projektów technicznych organizacji ruchu zastępczego

i docelowego w zakresie komunikacji tramwajowej;

b) opiniowanie koncepcji i projektów technicznych organizacji ruchu zastępczego

i docelowego w zakresie komunikacji autobusowej;

c) opiniowanie koncepcji i projektów technicznych w zakresie oznakowania i sygnalizacji;

d) opiniowanie projektów organizacji ruchu w przypadku zaistnienia sytuacji

awaryjnych lub okolicznościowych, jak również współpraca w tym zakresie

z przewoźnikami i instytucjami zewnętrznymi;

4. informacja pasażerska, w tym m.in.:

a) przygotowywanie rozkładów jazdy;

b) przygotowywanie informacji pasażerskiej na przystanki;

c) przygotowywanie informacji dla środków masowego przekazu.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia ? ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław

Stanowisko pracy: praca stacjonarna przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie oraz praca w terenie

Przewidywany termin zatrudnienia: I kwartał 2016

Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.));

2. wykształcenie: wyższe;

3. doświadczenie zawodowe: ogółem min. rok;

4. znajomość pakietu Microsoft Office;

5. znajomość układu komunikacji miejskiej;

6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

7. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

1. wykształcenie: wyższe techniczne - transport lub gospodarka przestrzenna lub ekonomika transportu;

2. znajomość programów CorelDRAW lub Adobe Illustrator;

3. podstawowa znajomość zagadnień obsługi strony serwisu internetowego CSS/HTML/xml;

4. znajomość języka angielskiego;

5. dokładność i staranność w wykonywaniu zadań, odporność na trudne sytuacje zawodowe, motywacja do pracy z ludźmi.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Wrocławia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu grudniu 2015 roku wynosił poniżej 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej - opatrzone własnoręcznym podpisem;

2. list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem;

3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;

4. kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dodatkowo w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia);

5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem;

6. kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);

7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem;

8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzone własnoręcznym podpisem;

9. oświadczenie o treści: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.)? - opatrzone własnoręcznym podpisem;

10. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia pl. Nowy Targ 1-8 pok. 136 lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego Wrocławia z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. planowania i koordynacji komunikacji zbiorowej w terminie do dnia 14 stycznia 2016 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli najciekawsze oferty.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu w budynku przy pl. Nowy Targ 1-8, naprzeciwko pok. 141.

Termin składania ofert

bezterminowo

Miejsce składania ofert

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2018 W 2018 skończymy 18 lat!.Nasz portal działa od 2001 roku. Początkowo pod nazwą InfoBus.pl, obejmując tylko tematykę autobusową. Jednak wraz ze wzrostem...