TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Praca

Kierownik Referatu Infrastruktury Mobilnej i Aplikacji Przewozowych

Pracodawca

KZK GOP

Data dodania ogłoszenia

05.03.2018 11:39:40

Lokalizacja

Katowice

Treść oferty

Biuro Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

w Katowicach, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice,

poszukuje kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze:

Kierownik Referatu Infrastruktury Mobilnej i Aplikacji Przewozowych

Liczba etatów: 1

Główne obowiązki:

1. Kierowanie referatem.

2. Nadzór nad realizacją „Umowy na dostawę, wdrożenie i utrzymanie Sytemu ŚKUP” w zakresie dotyczącym sprzętu i oprogramowania związanego z ruchem pojazdów.

3. Nadzór nad Umowami użyczenia sprzętu oraz pozostałymi umowami związanymi z eksploatacją sprzętu i oprogramowania.

4. Nadzór nad relokacją, wymianą i montażem sprzętu mobilnego ŚKUP w pojazdach przewoźników realizujących przewozy na zlecenie KZK GOP.

5. Nadzór nad eksploatacją sprzętu stacjonarnego w Punktach Zbierania Danych.

6. Współpraca z Wykonawcą Systemu w zakresie rozwoju oprogramowania i aplikacji przewozowych dotyczących sprzętu mobilnego ŚKUP.

7. Współpraca z Wykonawcą Systemu w zakresie rozwoju modułów i aplikacji w systemie centralnym związanych z eksploatacją urządzeń mobilnych.

8. Rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków o udzielenie dostępu do modułów i aplikacji przewozowych w systemie ŚKUP.

9. Nadzór i współpraca w zakresie konfiguracji urządzeń mobilnych, pojazdów i kierujących pojazdami w systemie ŚKUP.

10. Realizacja programów pilotażowych związanych z testowaniem nowych urządzeń mobilnych i oprogramowania związanych z systemem poboru opłat za przejazd.

11. Wdrażanie i dokonywanie odbiorów nowego sprzętu, oprogramowania i innych prac z tym związanych.

12. Nadzór nad dystrybucją materiałów eksploatacyjnych do sprzętu zainstalowanego w pojazdach.

13. Nadzór i współpraca w zakresie rozpatrywania zgłaszanych reklamacji dotyczących sprzętu mobilnego w pojazdach.

14. Współpraca z innymi komórkami Biura i podmiotami zewnętrznymi w zakresie zgłaszania i usuwania błędów i awarii sprzętu zainstalowanego w pojazdach oraz związanego z nim oprogramowania.

15. Nadzór i współpraca w zakresie realizacji napraw pozagwarancyjnych urządzeń mobilnych w pojazdach..

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe techniczne.

2. Doświadczenie zawodowe; co najmniej 10 letni staż w administracji publicznej, w tym 5 lat pracy na stanowisku kierowniczym związanym z organizacją transportu zbiorowego.

2

3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

6. Znajomość przepisów prawa z zakresu transportu osób, w tym szczególnie ;

- ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,

- prawa przewozowego,

- prawa o ruchu drogowym,

-ustawy o transporcie drogowym,

- ustawy o samorządzie gminnym

7. Zdolności organizacyjne i umiejętność zarządzania.

8. Zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji.

9. Bardzo dobra znajomość zagadnień dotyczących organizacji transportu publicznego w aglomeracji i województwie.

10. Wiedza n/t elektronicznych systemów płatności w transporcie publicznym.

UWAGA:

Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z Projektem Śląskiej Karty Usług Publicznych dostępnym pod adresem:http://bip.kzkgop.pl/modules/php?name=Contnt&pa=showpage&pid=1728 orazhttp://www.kartaskup.pl//

Wymagania pożądane:

1. Znajomość przepisów prawa z zakresu Prawa zamówień publicznych.

2. Znajomość przepisów prawa z zakresu Ustawy o finansach publicznych.

3. Obsługa komputera klasy PC oraz umiejętność posługiwania się programami; Office, Excel, poczta elektroniczna.

4. Systematyczność, umiejętność syntezy informacji wyciągania wniosków, samodzielność.

5. Komunikatywność w stosunkach interpersonalnych

6. Umiejętność pracy w zespole oraz organizowania pracy własnej.

7. Umiejętność pracy pod presją czasu.

8. Prawo jazdy kat. B

Warunki pracy:

1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie w systemie podstawowym (07:00-15:00) od poniedziałku do piątku,

3. zatrudnienie na okres 6 - ciu miesięcy z możliwością przedłużenia,

4. miejsce pracy - Katowice ul. Barbary 21A

5. praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu lutym 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w KZK GOP w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

3

Dokumenty wymagane do dostarczenia:

1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (własnoręcznie podpisany) (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej KZK GOP na stroniehttp://bip.kzkgop.pl w zakładce „Oferty pracy”),

2. życiorys/Curriculum Vitae (własnoręcznie podpisany),

3. list motywacyjny (własnoręcznie podpisany),

4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

5. kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających wymagany staż pracy.

6. własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji,

7. własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydatowi nigdy nie odebrano lub czasowo nie zatrzymano prawa jazdy w wyniku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów,

9. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo,

10. osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, oraz adresem osoby składającej ofertę z dopiskiem „Oferta pracy Ogłoszenie Numer: DO/ON/ 5 /2018”, w terminie nieprzekraczalnym do 13.03.2018r. pod adresem:

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP

ul. Barbary 21A

40-053 Katowice

lub składać osobiście w Kancelarii KZK GOP pokój nr 014 w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.

Dodatkowe informacje:

1. Regulamin przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Biurze Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach przy ul. Barbary 21a jest dostępny w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP w Katowicach przy ul. Barbary 21a (p. 109).

2. Dodatkowych informacji o naborze udziela się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych – numer telefonu: 32-74-38-452 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

3. Aplikacje które wpłyną do KZK GOP po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do KZK GOP.

4. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

5. Kandydaci spełniający wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu będą informowani indywidualnie o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

6. W przypadku dużej liczby kandydatów prowadzący nabór zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu merytorycznego poprzedzającego rozmowę kwalifikacyjną.

7. Złożonych dokumentów Biuro KZK GOP w Katowicach nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone niezwłocznie po zakończeniu naboru.

8. Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kzkgop.pl.

Data publikacji ogłoszenia: 02.03.2018r.

Termin składania ofert

bezterminowo

Miejsce składania ofert

WIĘCEJ

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2018 W 2018 skończymy 18 lat!.Nasz portal działa od 2001 roku. Początkowo pod nazwą InfoBus.pl, obejmując tylko tematykę autobusową. Jednak wraz ze wzrostem...