TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Praca

Kierownik Działu Organizacji i Zarządzania Jakością

Pracodawca

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

Data dodania ogłoszenia

16.02.2017 13:21:37

Lokalizacja

Warszawa

Treść oferty

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe II stopnia
- minimum pięcioletnie ogólne doświadczenie zawodowe
- minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w obszarze merytorycznym
- wiedza merytoryczna związana ze stanowiskiem
- umiejętność planowania, organizacji, kierowania i kontrolowania działań związanych z funkcjonowaniem komórki
- wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych ukierunkowanych na obsługę klienta wewnętrznego i zewnętrznego
- samodzielność w działaniu i ustalanie priorytetów w realizacji zadań
- umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
- znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe:
- wykształcenie wyższe w obszarze: zarządzanie, ekonomia, prawo, administracja
- minimum dwuletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem
- doświadczenie w pracy w administracji publicznej
- komunikatywna znajomość języka angielskiego
- umiejętność obsługi informatycznych programów biurowych
- zdolność analitycznego myślenia
- umiejętność pracy pod presją czasu
- zdolność radzenia sobie ze stresem
- odpowiedzialność i systematyczność
- zaangażowanie, gotowość do doskonalenia zawodowego
- dbałość o dobrą opinię własną i pracodawcy, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

- Nadzór nad pracownikami Działu w zakresie realizacji zadań dotyczących utrzymania systemu zarządzania jakością w ZTM, legislacji i bieżącego monitorowania potrzeb organizacyjnych w ZTM.
- Nadzór nad przygotowaniem zgodnie z regulacjami wewnętrznymi sprawozdań i protokołów dla Dyrektora ZTM z przeglądów i audytów systemu zarządzania jakością.
- Nadzór nad pracami w zakresie analizy realizowanych w ZTM procesów w celu ich poprawy i adekwatnej zmiany wewnętrznych aktów prawnych.
- Inicjowanie zmian procesów służących rozwojowi organizacyjnemu ZTM.
- Nadzór nad spójnością, aktualnością oraz zgodnością z zasadami techniki prawodawczej wszelkich zmian wewnętrznych aktów prawnych.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy
Praca w siedzibie ZTM. Budynek w ograniczonym stopniu dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Dostęp windami do wszystkich kondygnacji.

Stanowisko pracy
Stanowisko decyzyjne i związane z odpowiedzialnością. Praca przy komputerze powyżej połowy wymiaru czasu pracy, związana z obsługą urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom z niepełnosprawnościami.

Wymagane dokumenty:
- curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
- list motywacyjny
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji
- kserokopie świadectw pracy oraz oświadczenie kandydata o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy
- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - jeśli dotyczy
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane własnoręcznie
- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - podpisane własnoręcznie
- oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie - podpisane własnoręcznie
- klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922 z późn.zm.) - podpisana własnoręcznie Druk oświadczenia znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Transportu Miejskiego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy składać osobiście lub przesłać w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. do godz. 16.00 pod adresem:

Zarząd Transportu Miejskiego Kancelaria Główna ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: ?Nabór na wolne stanowisko Kierownik Działu Organizacji i Zarządzania Jakością?. Aplikacje, które wpłyną do ZTM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci dopuszczeni do II etapu naboru ? testu wiedzy i kompetencji, zostaną o tym powiadomieni pisemnie, drogą elektroniczną, telefonicznie lub w inny przyjęty sposób wraz z podaniem terminu testu.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZTM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

Termin składania ofert

00.00.0000

Miejsce składania ofert

WIĘCEJ

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2018 W 2018 skończymy 18 lat!.Nasz portal działa od 2001 roku. Początkowo pod nazwą InfoBus.pl, obejmując tylko tematykę autobusową. Jednak wraz ze wzrostem...