TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Praca

Kierownik Działu Organizacji i Zarządzania Jakością

Pracodawca

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

Data dodania ogłoszenia

16.02.2017 13:21:37

Lokalizacja

Warszawa

Treść oferty

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe II stopnia
- minimum pięcioletnie ogólne doświadczenie zawodowe
- minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w obszarze merytorycznym
- wiedza merytoryczna związana ze stanowiskiem
- umiejętność planowania, organizacji, kierowania i kontrolowania działań związanych z funkcjonowaniem komórki
- wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych ukierunkowanych na obsługę klienta wewnętrznego i zewnętrznego
- samodzielność w działaniu i ustalanie priorytetów w realizacji zadań
- umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
- znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe:
- wykształcenie wyższe w obszarze: zarządzanie, ekonomia, prawo, administracja
- minimum dwuletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem
- doświadczenie w pracy w administracji publicznej
- komunikatywna znajomość języka angielskiego
- umiejętność obsługi informatycznych programów biurowych
- zdolność analitycznego myślenia
- umiejętność pracy pod presją czasu
- zdolność radzenia sobie ze stresem
- odpowiedzialność i systematyczność
- zaangażowanie, gotowość do doskonalenia zawodowego
- dbałość o dobrą opinię własną i pracodawcy, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

- Nadzór nad pracownikami Działu w zakresie realizacji zadań dotyczących utrzymania systemu zarządzania jakością w ZTM, legislacji i bieżącego monitorowania potrzeb organizacyjnych w ZTM.
- Nadzór nad przygotowaniem zgodnie z regulacjami wewnętrznymi sprawozdań i protokołów dla Dyrektora ZTM z przeglądów i audytów systemu zarządzania jakością.
- Nadzór nad pracami w zakresie analizy realizowanych w ZTM procesów w celu ich poprawy i adekwatnej zmiany wewnętrznych aktów prawnych.
- Inicjowanie zmian procesów służących rozwojowi organizacyjnemu ZTM.
- Nadzór nad spójnością, aktualnością oraz zgodnością z zasadami techniki prawodawczej wszelkich zmian wewnętrznych aktów prawnych.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy
Praca w siedzibie ZTM. Budynek w ograniczonym stopniu dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Dostęp windami do wszystkich kondygnacji.

Stanowisko pracy
Stanowisko decyzyjne i związane z odpowiedzialnością. Praca przy komputerze powyżej połowy wymiaru czasu pracy, związana z obsługą urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom z niepełnosprawnościami.

Wymagane dokumenty:
- curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
- list motywacyjny
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji
- kserokopie świadectw pracy oraz oświadczenie kandydata o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy
- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - jeśli dotyczy
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane własnoręcznie
- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - podpisane własnoręcznie
- oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie - podpisane własnoręcznie
- klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922 z późn.zm.) - podpisana własnoręcznie Druk oświadczenia znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Transportu Miejskiego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy składać osobiście lub przesłać w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. do godz. 16.00 pod adresem:

Zarząd Transportu Miejskiego Kancelaria Główna ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: ?Nabór na wolne stanowisko Kierownik Działu Organizacji i Zarządzania Jakością?. Aplikacje, które wpłyną do ZTM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci dopuszczeni do II etapu naboru ? testu wiedzy i kompetencji, zostaną o tym powiadomieni pisemnie, drogą elektroniczną, telefonicznie lub w inny przyjęty sposób wraz z podaniem terminu testu.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZTM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

Termin składania ofert

00.00.0000

Miejsce składania ofert

WIĘCEJ

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma ?JMK analizy rynku transportowego? oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2017 InfoBus ma 15 lat.Portal TransInfo.pl działa od 2001 roku. Początkowo - pod nazwą InfoBus.pl - zajmował się tylko tematyką autobusową. Wraz z rosną...