TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Praca

Kierownik Działu Bezpieczeństwa

Pracodawca

ZTM Warszawa

Data dodania ogłoszenia

05.07.2018 17:08:26

Lokalizacja

Warszawa

Treść oferty

Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik Działu Bezpieczeństwa

Wymagania niezbędne:

 wykształcenie wyższe II stopnia

 minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe

 minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe z zakresu ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych

 bardzo dobra praktyczna znajomość przepisów o ochronie danych osobowych, bezpieczeństwie informacji, sprawach obronnych i zarządzania kryzysowego

 znajomość zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego

 wiedza merytoryczna związana ze stanowiskiem

 umiejętność zarządzania pracą podległego zespołu

 umiejętność planowania, organizacji, kierowania i kontrolowania działań związanych z funkcjonowaniem komórki

 znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych

 niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe:

 wykształcenie wyższe – preferowany kierunek: ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo IT, sprawy obronne, zarządzanie kryzysowe lub pokrewne

 doświadczenie w pracy w administracji publicznej

 umiejętność obsługi informatycznych programów biurowych

 komunikatywna znajomość języka angielskiego

 zdolności komunikacyjne i interpersonalne

 zdolność analitycznego myślenia, planowania, odpowiedniego rozdzielania zadań

 umiejętność pracy pod presją czasu

 odporność na stres, rozwiązywanie problemów

 sumienność, bardzo dobra organizacja pracy, zaangażowanie

 gotowość do doskonalenia zawodowego

 dbałość o dobrą opinię własną i pracodawcy, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 prowadzenie i aktualizacja dokumentacji związanej z działaniami ZTM w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej

 opracowywanie i aktualizacja dokumentacji w zakresie systemu ratownictwa w miejskiej komunikacji zbiorowej m.st. Warszawy

 opracowywanie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej zadań obronnych, nałożonych na ZTM

 opracowywanie przedsięwzięć w zakresie ochrony osób i mienia oraz nadzór nad ich realizacją

 kontrola zabezpieczeń i ochrony obiektów, w tym stan zabezpieczeń

 udział w przetargach dotyczących ochrony osób i mienia

 prowadzenie szkoleń dotyczących ochrony pracowników przed zagrożeniami, spraw związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym w zakresie przetwarzania danych osobowych i ochrony informacji niejawnych oraz w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

 dokonywanie okresowych kontroli ocen oraz analiz stanu bezpieczeństwa pożarowego

 opracowanie, aktualizacja i realizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów

 koordynacja ochrony przeciwpożarowej budynków ZTM

 koordynacja akcji ewakuacyjnych wynikających z różnych zagrożeń

 nadzór nad wykorzystaniem systemów informatycznych do przetwarzania informacji objętych ochroną tj. tajemnica służbowa, tajemnica zawodowa i dane osobowe

 współpraca w zakresie Zarządzania Kryzysowego oraz Obrony Cywilnej z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy

 współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa

 zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej

 zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne

 opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji

 nadzór nad kancelarią przetwarzania informacji niejawnych

 przygotowanie materiałów dotyczących bezpieczeństwa w publicznym transporcie zbiorowym

 prowadzenie archiwum zakładowego ZTM

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy

Praca w siedzibie ZTM. Budynek w ograniczonym stopniu dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Dostęp windami do

wszystkich kondygnacji.

Stanowisko pracy

Stanowisko decyzyjne i związane z odpowiedzialnością. Praca przy komputerze powyżej połowy wymiaru czasu pracy, z obsługą

urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających

pracę osobom z niepełnosprawnościami. Praca w biurze oraz w terenie. Kierowanie samochodem służbowym.

Wymagane dokumenty:

 curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

 list motywacyjny

 kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji

 kserokopie świadectw pracy oraz oświadczenie kandydata o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy

 kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - jeśli dotyczy

 oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane własnoręcznie

 oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - podpisane

własnoręcznie

 oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie - podpisane własnoręcznie

 klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - podpisana własnoręcznie.

Druk zawierający oświadczenia i klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych znajduje się na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Transportu Miejskiego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy składać osobiście lub przesłać w terminie do dnia 25 lipca 2018 r. do

godz. 16.00 pod adresem:

Zarząd Transportu Miejskiego

Kancelaria Główna

ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko Kierownik Działu Bezpieczeństwa”.

Aplikacje, które wpłyną do ZTM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci dopuszczeni do II etapu naboru – testu wiedzy i kompetencji, zostaną o tym powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru po III etapie rekrutacji – rozmowie kwalifikacyjnej, umieszczona będzie niezwłocznie na stronie

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZTM, w rozumieniu

przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.


Termin składania ofert

bezterminowo

Miejsce składania ofert

WIĘCEJ

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2018 W 2018 skończymy 18 lat!.Nasz portal działa od 2001 roku. Początkowo pod nazwą InfoBus.pl, obejmując tylko tematykę autobusową. Jednak wraz ze wzrostem...