TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Praca

Kierownik Działu Bezpieczeństwa

Pracodawca

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

Data dodania ogłoszenia

16.02.2017 13:15:43

Lokalizacja

Warszawa

Treść oferty

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe II stopnia
- minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe
- minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe z zakresu ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych
- wiedza merytoryczna związana ze stanowiskiem
- umiejętność zarządzania pracą podległego zespołu
- umiejętność planowania, organizacji, kierowania i kontrolowania działań związanych z funkcjonowaniem komórki
- znajomość przepisów Ustawy o ochronie informacji niejawnych,
- znajomość aktów wykonawczych dotyczących obiegu dokumentów niejawnych
- znajomość przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych,
- znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
- znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe:
- wykształcenie wyższe w obszarze: bezpieczeństwo narodowe
- umiejętność obsługi informatycznych programów biurowych
- komunikatywna znajomość języka angielskiego
- zdolność analitycznego myślenia
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
- odporność na stres
- sumienność, samodzielność, odpowiedzialność, terminowość w realizacji zadań
- gotowość do doskonalenia zawodowego
- dbałość o dobrą opinię własną i pracodawcy, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- realizacja obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji w ZTM
- prowadzenie i aktualizacja dokumentacji związanej z działaniami ZTM w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej
- opracowywanie i aktualizacja dokumentacji w zakresie systemu ratownictwa w miejskiej komunikacji zbiorowej m.st. Warszawy.
- opracowywanie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej zadań obronnych, nałożonych na ZTM
- opracowywanie przedsięwzięć w zakresie ochrony osób i mienia oraz nadzór nad ich realizacją
- kontrola zabezpieczeń i ochrony obiektów, w tym stan zabezpieczeń
- udział w przetargach dotyczących ochrony osób i mienia
- prowadzenie szkoleń dotyczących ochrony pracowników przed zagrożeniami, spraw związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym oraz w zakresie przetwarzania danych osobowych i ochrony informacji niejawnych
- dokonywanie okresowych kontroli ocen oraz analiz stanu bezpieczeństwa pożarowego
- opracowanie, aktualizacja i realizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów
- koordynacja ochrony przeciwpożarowej budynków ZTM
- koordynacja akcji ewakuacyjnych wynikających z różnych zagrożeń
- nadzór nad wykorzystaniem systemów informatycznych do przetwarzania informacji objętych ochroną tj. tajemnica służbowa, tajemnica zawodowa i dane osobowe
- współpraca w zakresie Zarządzania Kryzysowego oraz Obrony Cywilnej z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy
- współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa
- zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej
- zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne
- opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji
- nadzór nad kancelarią przetwarzania informacji niejawnych
- przygotowanie materiałów dotyczących bezpieczeństwa w publicznym transporcie zbiorowym
- prowadzenie archiwum zakładowego ZTM

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy
Praca w siedzibie ZTM. Praca w siedzibie ZTM. Budynek w ograniczonym stopniu dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Dostęp windami do wszystkich kondygnacji.

Stanowisko pracy
Stanowisko decyzyjne i związane z odpowiedzialnością. Praca przy komputerze powyżej połowy wymiaru czasu pracy, z obsługą urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom z niepełnosprawnościami. Praca w biurze oraz w terenie. Kierowanie samochodem służbowym.

Wymagane dokumenty:
- curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
- list motywacyjny
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji
- kserokopie świadectw pracy oraz oświadczenie kandydata o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy
- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - jeśli dotyczy
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane własnoręcznie
- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - podpisane własnoręcznie
- oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie - podpisane własnoręcznie
- klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922 z późn.zm.) - podpisana własnoręcznie Druk oświadczenia znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Transportu Miejskiego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy składać osobiście lub przesłać w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. do godz. 16.00 pod adresem:

Zarząd Transportu Miejskiego Kancelaria Główna ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: ?Nabór na wolne stanowisko Kierownik Działu Bezpieczeństwa?. Aplikacje, które wpłyną do ZTM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci dopuszczeni do II etapu naboru ? testu wiedzy i kompetencji, zostaną o tym powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru po III etapie rekrutacji ? rozmowie kwalifikacyjnej, umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZTM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

Termin składania ofert

00.00.0000

Miejsce składania ofert

WIĘCEJ

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2018 W 2018 skończymy 18 lat!.Nasz portal działa od 2001 roku. Początkowo pod nazwą InfoBus.pl, obejmując tylko tematykę autobusową. Jednak wraz ze wzrostem...