TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Praca

Inspektor ds. windykacji należności

Pracodawca

ZTM Warszawa

Data dodania ogłoszenia

17.04.2018 09:43:44

Lokalizacja

Warszawa

Treść oferty

Zarząd Transportu Miejskiego ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektor ds. windykacji należności

w Dziale Windykacji

Wymagania niezbędne:

• wykształcenie wyższe

• min. dwuletnie doświadczenie zawodowe

• min. roczne doświadczenie w obszarze merytorycznym

• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe:

• wykształcenie wyższe w obszarze: prawo lub administracja

• czteroletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

• doświadczenie w pracy w administracji publicznej

• znajomość przepisów kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego

• średniozaawansowany poziom znajomości języka angielskiego

• umiejętność obsługi programów biurowych (Word, Excel)

• sumienność, samodzielność, odpowiedzialność

• doskonała organizacja pracy własnej

• otwartość na zmiany i gotowość do doskonalenia zawodowego

• terminowość i umiejętność pracy pod presją czasu

• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

• gotowość do doskonalenia zawodowego

• dbałość o dobrą opinię własną i pracodawcy, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

• rejestracja pism składanych przez pasażerów

• bieżąca ewidencja wydatków działu i analiza realizacji budżetu

• telefoniczna oraz bezpośrednia obsługa klienta

• rejestrowanie danych osobowych (zbiór w formie papierowej oraz elektronicznej)

• współpraca z podmiotami zewnętrznymi

• kompletowanie i archiwizowanie akt spraw rozpatrywanych przez dział

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w siedzibie ZTM. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście główne oraz ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane na każdym piętrze.

Stanowisko pracy

Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej połowy wymiaru czasu pracy, obsługą urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niepełnosprawnym.

Wymagane dokumenty:

• curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

• list motywacyjny

• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji

• kserokopie świadectw pracy oraz oświadczenie kandydata o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy

• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - jeśli dotyczy

• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane własnoręcznie

• oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - podpisane własnoręcznie

• oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie - podpisane własnoręcznie

• klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz.922 z późn.zm.) - podpisana własnoręcznie.

W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej Ustawą (Dz. U. z 2016 r, poz. 922 ze. zm.) informujemy, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych przez Panią/Pana dokumentach aplikacyjnych jest Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie (00-848), ul. Żelazna 61.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania w sytuacjach określonych w art. 35 Ustawy. Zebrane dane osobowe zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie.

Druk oświadczenia znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Transportu Miejskiego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy składać osobiście lub przesłać w terminie do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godz. 16.00 pod adresem:

Zarząd Transportu Miejskiego

Kancelaria Główna

ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko: Inspektor ds. windykacji należności”.

Aplikacje, które wpłyną do ZTM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci dopuszczeni do II etapu naboru – testu wiedzy i kompetencji, zostaną o tym powiadomieni pisemnie, drogą elektroniczną, telefonicznie lub w inny przyjęty sposób wraz z podaniem terminu testu.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZTM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.


Termin składania ofert

bezterminowo

Miejsce składania ofert

WIĘCEJ

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2018 W 2018 skończymy 18 lat!.Nasz portal działa od 2001 roku. Początkowo pod nazwą InfoBus.pl, obejmując tylko tematykę autobusową. Jednak wraz ze wzrostem...