TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Praca

Inspektor ds. transportu publicznego

Pracodawca

ZTM Warszawa

Data dodania ogłoszenia

05.12.2018 17:29:48

Lokalizacja

Warszawa

Treść oferty

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektor ds. transportu publicznego

w Dziale Organizacji Przewozów

Wymagania niezbędne:

 wykształcenie wyższe

 minimum dwuletnie ogólne doświadczenie zawodowe

 minimum jednoroczne doświadczenie w obszarze merytorycznym

 znajomość i umiejętność wykorzystania przepisów ustaw: O publicznym transporcie zbiorowym, Prawa przewozowego

 znajomość układu komunikacyjnego na terenie aglomeracji warszawskiej

 znajomość topografii Warszawy

 dobra znajomość programów biurowych MS Office

 niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe:

 doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z planowaniem rozwoju systemów transportowych lub obsługą komunikacyjną dużych aglomeracji

 umiejętność prowadzenia spraw związanych z planowaniem rozwoju systemów transportowych lub wykonawczych zajmujących się obsługą komunikacyjną dużych aglomeracji

 znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym

 umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej

 odpowiedzialność, komunikatywność, sumienność, odporność na stres

 gotowość do doskonalenia zawodowego

 dbałość i dobrą opinię własną i pracodawcy, postępowanie zgodne z zasadami etyki zawodowej

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 przygotowywanie opinii projektów tras, węzłów i urządzeń komunikacyjnych oraz stałej i czasowej organizacji ruchu

 przygotowanie stałych, okresowych i doraźnych zmian w zakresie organizacji komunikacji zbiorowej

 współpraca z operatorami w zakresie układu linii komunikacyjnych, organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz lokalizacji pomocniczych urządzeń komunikacyjnych

 współpraca z zarządami dróg, organami Policji oraz z władzami dzielnicowymi, gminnymi i powiatowymi w zakresie organizacji i funkcjonowania komunikacji zbiorowej

 przygotowywanie analiz oceniających funkcjonowanie układu komunikacyjnego

 przygotowywanie koncepcji stałych i długookresowych zmian w zakresie organizacji komunikacji zbiorowej

 uczestnictwo w komisjach dotyczących zmian w organizacji ruchu oraz w wizjach w terenie

 udział w spotkaniach dotyczących problematyki komunikacji miejskiej

 opracowywanie referatów i prezentacji dotyczących funkcjonowania transportu zbiorowego w metropolii warszawskiej

 rozpatrywanie i przygotowywanie spraw pod względem merytorycznym, wynikających ze skarg, uwag i wniosków zgłaszanych przez pasażerów, interpelacji radnych, członków organizacji samorządowych

 współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi ZTM w zakresie realizowanych zadań wspólnych oraz wymagających wzajemnych uzgodnień

 dystrybucja tworzonych materiałów do właściwych komórek organizacyjnych ZTM i operatorów

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w siedzibie ZTM. Budynek w ograniczonym stopniu dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Dostęp windami do wszystkich kondygnacji.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej połowy wymiaru czasu pracy, obsługą urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom z niepełnosprawnościami.

Wymagane dokumenty:

 curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

 list motywacyjny

 kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji

 kserokopie świadectw pracy oraz oświadczenie kandydata o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy

 kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - jeśli dotyczy

 oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane własnoręcznie

 oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - podpisane własnoręcznie

 oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie - podpisane własnoręcznie

 klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - podpisana własnoręcznie.

Druk zawierający oświadczenia i klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych znajduje się na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Transportu Miejskiego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy składać osobiście lub przesłać w terminie do dnia 12 grudnia 2018 r. do godz. 16.00 pod adresem:

Zarząd Transportu Miejskiego

Kancelaria Główna

ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko: Inspektor ds. transportu publicznego”.

Aplikacje, które wpłyną do ZTM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający w I etapie – formalnym, wymagania niezbędne i dopuszczeni do II etapu naboru – testu wiedzy i kompetencji, zostaną o tym powiadomieni pisemnie, drogą elektroniczną, telefonicznie lub w inny przyjęty sposób wraz z podaniem terminu testu.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZTM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

Termin składania ofert

bezterminowo

Miejsce składania ofert

WIĘCEJ

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....