TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Praca

Inspektor ds. doboru i rozwoju kadr

Pracodawca

ZTM Warszawa

Data dodania ogłoszenia

17.04.2018 09:44:59

Lokalizacja

Warszawa

Treść oferty

Zarząd Transportu Miejskiego ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektor ds. doboru i rozwoju kadr

w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych

Wymagania niezbędne:

• wykształcenie wyższe w obszarze: zarządzanie zasobami ludzkimi lub pokrewne

• dwuletnie doświadczenie zawodowe

• doświadczenie w administrowaniu funduszem socjalnym

• doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i rekrutacyjnych

• wiedza z zakresu prawa pracy

• znajomość Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

• znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych

• komunikatywna znajomość języka angielskiego

• bardzo dobra obsługa programów biurowych (MS Office)

• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe:

• doświadczenie w pracy w administracji publicznej

• znajomość programów kadrowych

• umiejętność analitycznego myślenia

• doskonała organizacja pracy własnej

• otwartość na zmiany

• umiejętność pracy pod presją czasu

• gotowość do doskonalenia zawodowego

• dbałość o dobrą opinię własną i pracodawcy, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

• administrowanie funduszem socjalnym

• administrowanie procesem opisów stanowisk pracy

• administrowanie procesem oceny okresowej

a ponadto:

• organizowanie kierowania pracowników do szkół wyższych

• organizowanie procesu szkoleniowego

• przygotowywanie i realizacja umów szkoleniowych

• organizowanie projektów rekrutacyjnych

• kontrola środków finansowych przypisanych do wykonywanych zadań

• analiza danych kadrowo-szkoleniowych dla celów zarządczych i statystyczno-sprawozdawczych

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w siedzibie ZTM. Budynek w ograniczonym stopniu dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Dostęp windami do

wszystkich kondygnacji.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej połowy wymiaru czasu pracy, obsługą urządzeń biurowych,

przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom z

niepełnosprawnościami.

Wymagane dokumenty:

• curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

• list motywacyjny

• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji

• kserokopie świadectw pracy oraz oświadczenie kandydata o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy

• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - jeśli dotyczy

• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane własnoręcznie

• oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - podpisane

własnoręcznie

• oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie - podpisane własnoręcznie

• klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2016 poz.922 z późn.zm.) - podpisana własnoręcznie.

W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej Ustawą (Dz. U. z 2016 r, poz. 922 ze. zm.) informujemy, iż

administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych przez Panią/Pana dokumentach aplikacyjnych jest Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie

(00-848), ul. Żelazna 61.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę. Dane osobowe nie

będą udostępnianie innym podmiotom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania w sytuacjach określonych w art. 35 Ustawy. Zebrane

dane osobowe zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie.

Druk oświadczenia znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Transportu Miejskiego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy składać osobiście lub przesłać w terminie do dnia 26 kwietnia 2018 r.

do godz. 16.00 pod adresem:

Zarząd Transportu Miejskiego

Kancelaria Główna

ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko: Inspektor ds. doboru i rozwoju kadr”.

Aplikacje, które wpłyną do ZTM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci dopuszczeni do II etapu naboru – testu wiedzy i kompetencji, zostaną o tym powiadomieni pisemnie, drogą elektroniczną,

telefonicznie lub w inny przyjęty sposób wraz z podaniem terminu testu.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZTM, w rozumieniu

przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.


Termin składania ofert

bezterminowo

Miejsce składania ofert

WIĘCEJ

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2018 W 2018 skończymy 18 lat!.Nasz portal działa od 2001 roku. Początkowo pod nazwą InfoBus.pl, obejmując tylko tematykę autobusową. Jednak wraz ze wzrostem...