TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|







Dane szczegółowe














Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemu



Profile społecznościowe




Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|







Dane szczegółowe













Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemu



Profile społecznościowe




Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane











Profile społecznościowe



Dodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Gdynia: Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego
- Opublikowano: 28.09.2020 11:24:00

Przetargi

Branża Budownictwo drogowe:

drogi asfaltowe, ekspresowe, autostrady, budowa remonty

Budownictwo instalacji wodno-kanalizacyjnych

instalacje zewnętrzne

Budownictwo instalacji elektrycznych:

oświetlenie dróg

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Gmina Miasta Gdyni

81-382 Gdynia

al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Tel. +48 586688300

E-mail wydz.inwestycji@gdynia.pl

WWW gdynia.pl

Województwo pomorskie

Powiat Gdynia

Treść zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: "Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: "Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego

Specyfikacja portal.smartpzp.pl/umgdynia/public/postepowanie?postepowanie=8818859

LINK do SIWZ http://portal.smartpzp.pl/umgdynia/public/postepowanie?postepowanie=8818859

Wymagania III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: sytuacji ekonomicznej i finansowej; zdolności technicznej lub zawodowej opisane w SIWZ. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz w okolicznościach,przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, wskazanych w SIWZ.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dołączane do oferty):

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), dotyczący:

a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdego z nich)w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część I, III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 pkt 12-22 oraz ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, część IV tylko w zakresie złożenia ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji-sekcja alfa, część VI),

b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art.24 ust 1 pkt 13-22 oraz ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, część IV (JEDZ) tylko w zakresie złożenia ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji-sekcja alfa, część VI).

2) Dokument potwierdzający udostępnienie wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednią zdolnością ekonomiczną i finansową, tj.:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 10 000 000 zł,

b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 30 000 000 zł.

Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, wynikającym z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:

a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z pkt 9.3.3.a) SIWZ;

b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, zgodnie z pkt 9.3.3.b) SIWZ.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

c) Ponadto w związku z warunkami udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych opisanych w pkt III.1.3 ogłoszenia, Wykonawca będzie zobowiązany złożyć dokumenty:

c.1) wykaz usług odpowiadających opisowi warunku określonego w pkt 9.3.1.1) SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4a do SIWZ. Dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane należycie, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy

c.2) wykaz robót budowlanych odpowiadających warunkowi określonemu w pkt 9.3.1.2) SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; wzór wykazu stanowi załącznik nr 4b do SIWZ;

c.3) wykaz osób odpowiadających warunkowi określonemu w pkt 9.3.2 SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi załącznik nr 4c do SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

I. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 500 000,00 zł, słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu przelewem na konto:

Konto bankowe: PKO Bank Polski S.A.

PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

II. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

I. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:

a) 1 usługę polegającą na sporządzeniu projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącą budowy lub przebudowy drogi publicznej klasy min. G o długości min. 1 000 m wraz z budową lub przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia, dla której w tym okresie została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

b) 1 usługę polegającą na sporządzeniu projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącą budowy lub przebudowy sieci kanalizacji deszczowej o średnicy min. 300 mm i łącznej długości min. 1 000 m z co najmniej 1 komorą spadową lub co najmniej 1 podziemnym zbiornikiem retencyjnym, dla której w tym okresie została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Uwaga: "sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego" tzn. doprowadzenie do uzyskania Protokołu odbioru dokumentacji lub równoważnego dokumentu.

II. w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:

a) 1 robotę budowlaną (objętą 1 umową) polegającą na realizacji budowy lub przebudowy ulic lub dróg w terenie miejskim wraz z budową lub przebudową urządzeń infrastruktury technicznej, o wartości inwestycji co najmniej 60 000 000,00 zł brutto; robota, o której mowa powyżej powinna swym zakresem obejmować co najmniej roboty drogowe, roboty elektryczne, roboty sanitarne (kanalizacyjne i wodociągowe);

Uwaga: Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, t.j. Dz.U. 2018 poz. 2068.

b) 1 robotę budowlaną zawierającą wykonawstwo nawierzchni z masy bitumicznej o powierzchni co najmniej 20 000 m2 na drodze publicznej klasy min. G,

c) 1 robotę budowlaną w zakresie robót kanalizacyjnych zawierającą:

— wykonawstwo sieci kanalizacji deszczowej o średnicy min. 300 mm i łącznej długości min. 1 000 m oraz

— wykonawstwo co najmniej jednej komory spadowej lub co najmniej jednego podziemnego zbiornika retencyjnego.

Uwaga: Pojęcie "robota budowlana w zakresie robót kanalizacyjnych" oznacza roboty polegające odpowiednio na wykonywaniu, odbudowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie sieci kanalizacji.

d) 1 robotę budowlaną zawierającą bezwykopową renowację sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy min. 300 mm i łącznej długości min. 700 m,

e) 1 robotę budowlaną zawierającą budowę lub przebudowę sieci trakcyjnej o wartości min. 3 000 000,00 zł brutto.

Uwaga: Pojęcie "sieć trakcyjna" oznacza sieć trakcyjną trolejbusową, tramwajową, kolejową oraz sieć trakcyjną metra.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza potwierdzanie więcej niż jednego warunku udziału w postępowaniu poprzez wskazanie tego samego zadania inwestycyjnego.

III. dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego tj. co najmniej:

1) do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie usług projektowych:

a) 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, ważne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie lub współautorstwie opracowania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (tj. projektu budowlanego lub wykonawczego) dotyczącej budowy lub przebudowy drogi publicznej klasy min. G o długości min. 1 000 m wraz z budową lub przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia;

b) 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, ważne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

(ciąg dalszy w części - minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów):

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

c) 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, ważne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie lub współautorstwie opracowania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (tj. projektu budowlanego lub wykonawczego) dotyczącej budowy lub przebudowy sieci kanalizacji deszczowej o średnicy min. 300 mm i łącznej długości min. 1 000 m z co najmniej jedną komorą spadową lub co najmniej jednym podziemnym zbiornikiem retencyjnym;

d) 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, ważne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

e) 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, ważne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

2) do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych:

a) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy i kierownika robót branży drogowej, posiadającą:

— co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

— doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót branży drogowej (w całym okresie wykonywania robót branży drogowej do odbioru końcowego robót) dla co najmniej jednego zadania zawierającego wykonawstwo nawierzchni z masy bitumicznej o powierzchni min. 20 000 m2 na drodze publicznej klasy min. G.

b) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

c) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą:

— co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

— doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót branży sanitarnej (w całym okresie wykonywania robót branży sanitarnej do odbioru końcowego robót) dla co najmniej jednego zadania zawierającego roboty polegające odpowiednio na wykonywaniu, odbudowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie sieci kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej i/lub ogólnospławnej o średnicy min. 300 mm i łącznej długości min. 1 000 m oraz co najmniej jednego obiektu budowlanego na tych sieciach (komora, zespół urządzeń podczyszczających, wylot, podziemny zbiornik retencyjny).

d) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

e) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Informacja do pkt III.1.3 ogłoszenia: Uprawnienia, o których mowa w pkt III.1.3 powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dopuszcza się ważne, odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia Koniec: 30/06/2023

Miejsce i termin składania ofert

11;00


2020-10-16

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

13;00


2020-10-16

Termin związania ofertą

Składanie ofert wariantowych/częściowych

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryteria określone poniżejKryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji i rękojmi / Waga: 10Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania / Waga: 10Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 20Cena - Waga: 60

Uwagi Uwaga !

Nr poprzedniego ogloszenia: 10645863,10645865




16/09/2020 S180

I.

II.

VI.

VII.

Polska-Gdynia: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

2020/S 180-433656

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 145-356159

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Gdyni

Adres pocztowy: al. marszałka Piłsudskiego 52/54

Miejscowość: Gdynia

Kod NUTS: PL633 Trójmiejski

Kod pocztowy: 81-382

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Małgorzata Pabiś-Rzeniewicz

E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl

Tel.: +48 586688300

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gdynia.pl

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

Adres pocztowy: ul. Witomińska 29

Miejscowość: Gdynia

Kod NUTS: PL633 Trójmiejski

Kod pocztowy: 81-311

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Małgorzata Pabiś-Rzeniewicz

E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl

Tel.: +48 586688300

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gdynia.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: "Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Gdynia Karwiny" – faza 1

II.1.2)Główny kod CPV

45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie dotyczy fazy 1 robót budowlanych polegających na utworzeniu węzła integracyjnego Gdynia Karwiny. Zamawiający planuje również realizację fazy 2 tego zadania. Wartość szacunkowa fazy 1 przekracza równowartość kwoty 20 000 000,00 EUR. Dla tego postępowania Zamawiający zastosował tryb przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ponadto zadanie zostało ujęte w projekcie pn.: "Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Gdynia Karwiny", współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania w postępowaniu art. 24aa ustawy Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11/09/2020

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 145-356159

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.5

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia

Zamiast:

Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji i rękojmi / Waga: 10

Powinno być:

Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 10

Numer sekcji: II.2.14

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Ocenie podlegać będzie oferowany przez Wykonawcę termin wykonania robót budowlanych określonych w Zadaniu 2 łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru. Termin ten nie może być dłuższy niż do dnia 30.06.2023 r., przy zachowaniu terminów wykonania pozostałych elementów przedmiotu zamówienia wskazanych w SIWZ.

Powinno być:

Ocenie podlegać będzie oferowany przez Wykonawcę termin wykonania robót budowlanych określonych w zadaniu 2 łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru. Termin ten nie może być dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2023 r., przy zachowaniu terminów wykonania pozostałych elementów przedmiotu zamówienia wskazanych w SIWZ. W zakresie zadania 2 Zamawiający wymaga przekazania odpowiednio pozwolenia na użytkowanie lub skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót, o jakim mowa w art. 54 ustawy Prawo budowlane, w terminie o 7 tygodni dłuższym od terminu wykonania robót budowlanych określonych w zadaniu 2 łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru, oferowanego przez Wykonawcę.

Numer sekcji: III.1.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamiast:

c.1) wykaz usług odpowiadających opisowi warunku określonego w pkt 9.3.1.1) SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4a do SIWZ. Dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane należycie, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy

Powinno być:

c.1) wykaz usług odpowiadających opisowi warunku określonego w pkt 9.3.1.1 SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4a do SIWZ. Dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane należycie są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

Numer sekcji: III.1.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamiast:

II. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.

Powinno być:

II. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.

Numer sekcji: III.1.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamiast:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

I. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:

a) 1 usługę polegającą na sporządzeniu projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącą budowy lub przebudowy drogi publicznej klasy min. G o długości min. 1 000 m wraz z budową lub przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia, dla której w tym okresie została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

b) 1 usługę polegającą na sporządzeniu projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącą budowy lub przebudowy sieci kanalizacji deszczowej o średnicy min. 300 mm i łącznej długości min. 1 000 m z co najmniej 1 komorą spadową lub co najmniej 1 podziemnym zbiornikiem retencyjnym, dla której w tym okresie została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Uwaga: "sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego" tzn. doprowadzenie do uzyskania Protokołu odbioru dokumentacji lub równoważnego dokumentu.

Powinno być:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

I. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:

a) 1 usługę polegającą na sporządzeniu projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącą budowy lub przebudowy drogi publicznej klasy min. G o długości min. 1 000 m wraz z budową lub przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia, dla której w tym okresie została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

b) 1 usługę polegającą na sporządzeniu projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącą budowy lub przebudowy sieci kanalizacji deszczowej o średnicy min. 300 mm i łącznej długości min. 1 000 m z co najmniej 1 komorą spadową lub co najmniej 1 podziemnym zbiornikiem retencyjnym, dla której w tym okresie została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Za komorę spadową (kaskadową) Zamawiający uzna komorę mającą pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływowego.

Uwaga: "sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego" tzn. doprowadzenie do uzyskania protokołu odbioru dokumentacji lub równoważnego dokumentu.

Numer sekcji: III.1.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamiast:

II. w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:

a) 1 robotę budowlaną (objętą 1 umową) polegającą na realizacji budowy lub przebudowy ulic lub dróg w terenie miejskim wraz z budową lub przebudową urządzeń infrastruktury technicznej, o wartości inwestycji co najmniej 60 000 000,00 zł brutto; robota, o której mowa powyżej powinna swym zakresem obejmować co najmniej roboty drogowe, roboty elektryczne, roboty sanitarne (kanalizacyjne i wodociągowe);

Uwaga: Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, t.j. Dz.U. 2018 poz. 2068.

b) 1 robotę budowlaną zawierającą wykonawstwo nawierzchni z masy bitumicznej o powierzchni co najmniej 20 000 m2 na drodze publicznej klasy min. G,

c) 1 robotę budowlaną w zakresie robót kanalizacyjnych zawierającą:

— wykonawstwo sieci kanalizacji deszczowej o średnicy min. 300 mm i łącznej długości min. 1 000 m oraz

— wykonawstwo co najmniej jednej komory spadowej lub co najmniej jednego podziemnego zbiornika retencyjnego.

Uwaga: Pojęcie "robota budowlana w zakresie robót kanalizacyjnych" oznacza roboty polegające odpowiednio na wykonywaniu, odbudowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie sieci kanalizacji.

d) 1 robotę budowlaną zawierającą bezwykopową renowację sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy min. 300 mm i łącznej długości min. 700 m,

e) 1 robotę budowlaną zawierającą budowę lub przebudowę sieci trakcyjnej o wartości min. 3 000 000,00 zł brutto.

Uwaga: Pojęcie "sieć trakcyjna" oznacza sieć trakcyjną trolejbusową, tramwajową, kolejową oraz sieć trakcyjną metra.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza potwierdzanie więcej niż jednego warunku udziału w postępowaniu poprzez wskazanie tego samego zadania inwestycyjnego.

Powinno być:

II. w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:

a) jedną robotę budowlaną (objętą 1 umową) polegającą na realizacji budowy lub przebudowy ulic lub dróg w terenie miejskim wraz z budową lub przebudową urządzeń infrastruktury technicznej, o wartości inwestycji co najmniej 60 000 000,00 PLN brutto; robota, o której mowa powyżej, powinna swym zakresem obejmować co najmniej roboty drogowe, roboty elektryczne, roboty sanitarne (kanalizacyjne i wodociągowe).

Uwaga: za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, t.j. Dz.U. 2018 poz. 2068;

b) jedną robotę budowlaną zawierającą wykonawstwo nawierzchni z masy bitumicznej o powierzchni co najmniej 20 000 m2 na drodze publicznej klasy min. G;

c) jedną robotę budowlaną w zakresie robót kanalizacyjnych zawierającą:

— wykonawstwo sieci kanalizacji deszczowej o średnicy min. 300 mm i łącznej długości min. 1 000 m oraz

— wykonawstwo co najmniej jednej komory spadowej lub co najmniej jednego podziemnego zbiornika retencyjnego.

Uwaga: pojęcie "robota budowlana w zakresie robót kanalizacyjnych" oznacza roboty polegające odpowiednio na wykonywaniu, odbudowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie sieci kanalizacji. Za komorę spadową (kaskadową) Zamawiający uzna komorę mającą pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływowego;

d) jedną robotę budowlaną zawierającą bezwykopową renowację sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy min. 300 mm i łącznej długości min. 700 m;

e) jedną robotę budowlaną zawierającą budowę lub przebudowę sieci trakcyjnej o wartości min. 3 000 000,00 PLN brutto.

Uwaga: pojęcie "sieć trakcyjna" oznacza sieć trakcyjną trolejbusową, tramwajową, kolejową oraz sieć trakcyjną metra.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza potwierdzanie więcej niż jednego warunku udziału w postępowaniu poprzez wskazanie tego samego zadania inwestycyjnego.

Numer sekcji: III.1.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamiast:

III. dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego tj. co najmniej:

1) do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie usług projektowych:

a) 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, ważne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie lub współautorstwie opracowania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (tj. projektu budowlanego lub wykonawczego) dotyczącej budowy lub przebudowy drogi publicznej klasy min. G o długości min. 1 000 m wraz z budową lub przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia;

b) 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, ważne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

(ciąg dalszy w części - minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów):

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

c) 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, ważne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie lub współautorstwie opracowania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (tj. projektu budowlanego lub wykonawczego) dotyczącej budowy lub przebudowy sieci kanalizacji deszczowej o średnicy min. 300 mm i łącznej długości min. 1 000 m z co najmniej jedną komorą spadową lub co najmniej jednym podziemnym zbiornikiem retencyjnym;

d) 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, ważne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

e) 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, ważne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

Powinno być:

III. dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, tj. co najmniej:

1) do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie usług projektowych:

a) 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie lub współautorstwie opracowania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (tj. projektu budowlanego lub wykonawczego) dotyczącej budowy lub przebudowy drogi publicznej klasy min. G o długości min. 1 000 m wraz z budową lub przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia;

b) 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

c) 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie lub współautorstwie opracowania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (tj. projektu budowlanego lub wykonawczego) dotyczącej budowy lub przebudowy sieci kanalizacji deszczowej o średnicy min. 300 mm i łącznej długości min. 1 000 m z co najmniej jedną komorą spadową lub co najmniej jednym podziemnym zbiornikiem retencyjnym;

d) 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

e) 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

(ciąg dalszy pkt III – bez zmian)

Numer sekcji: II.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów – koniec

Zamiast:

Data: 30/06/2023

Powinno być:

Data: 18/08/2023

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 22/09/2020

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 16/10/2020

Czas lokalny: 11:00

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Zamiast:

Data: 20/12/2020

Powinno być:

Data: 13/01/2021

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 22/09/2020

Czas lokalny: 13:00

Powinno być:

Data: 16/10/2020

Czas lokalny: 13:00

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Data dodania 2020-09-17


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
węzeł

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....