TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Praca

Dyrektor Pionu Teleinformatycznego i Bezpieczeństwa

Pracodawca

ZTM Warszawa

Data dodania ogłoszenia

09.07.2018 12:13:49

Lokalizacja

Warszawa

Treść oferty

Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Pionu Teleinformatycznego i Bezpieczeństwa

Wymagania niezbędne:

 wykształcenie wyższe II stopnia

 minimum pięcioletnie ogólne doświadczenie zawodowe

 doświadczenie w obszarze definiowania oraz zarządzania procesami związanymi z bezpieczeństwem informacji

 doświadczenie w obszarze ochrony informacji niejawnych

 doświadczenie związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym oraz zarządzaniem ciągłością działania

 doświadczenie w zarządzaniu pracą podległych obszarów - planowanie, organizacja, kierowanie i kontrolowanie działań

 praktyczna znajomość zarządzania infrastrukturą IT

 praktyczna znajomość metodyk prowadzenia projektów

 komunikatywna znajomość języka angielskiego

 umiejętność obsługi programów biurowych pakietu MS Office

 znajomość regulacji prawnych z zakresu: planowania i organizacji transportu publicznego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o ustroju m.st. Warszawy, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej

 niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe:

 wykształcenie wyższe II stopnia - preferowany kierunek informatyczny, techniczny, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie

 doświadczenie w zarządzaniu lub współpracy z zespołami realizującymi zadania z różnorodnych dziedzin

 doświadczenie w prowadzeniu projektów i zadań z dziedziny cyberbezpieczeństwa

 doświadczenie w pracy w administracji publicznej

 znajomość problematyki zarządzania jakością, zarządzania projektowego, bezpieczeństwa przedsiębiorstw

 zdolność analitycznego myślenia, planowania, odpowiedniego rozdzielania zadań, motywowania

 zdolności komunikacyjne i interpersonalne

 zdolność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów, konfliktów

 umiejętność pracy pod presją czasu

 odpowiedzialność, dokładność, systematyczność

 bardzo dobra organizacja pracy, zaangażowanie

 gotowość do doskonalenia zawodowego dbałość o dobrą opinię własną i pracodawcy

 postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 Zarządzanie projektowe - programowanie optymalizacji procesów zarządzania firmą oraz usprawnianie organizacji pracy poprzez system zarządzania procesami i projektami

 Nadzorowanie procesów związanych z bezpieczeństwem pracowników oraz w publicznym transporcie zbiorowym, zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych, ochroną informacji niejawnych, ochroną danych osobowych

 Nadzorowanie procesów związanych z obszarem IT, a w tym: bezpieczeństwo teleinformatyczne, utrzymanie systemów, rozwój IT, wsparcie użytkowników

 Inicjowanie i realizacja działań w kierunku rozwoju jednostki

 Dbanie o przestrzeganie przepisów i norm prawnych w ZTM

 Diagnozowanie funkcjonowania organizacji w celu uzyskania jej optymalnej efektywności

 Rozpoznawanie i monitorowanie procesów zachodzących w ZTM

 Proponowanie kształtu struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania firmy

 Badanie, przedstawianie propozycji oraz opiniowanie zmian mających wpływ na kulturę organizacji pracy

 Zarządzanie relacjami wewnątrz ZTM w celu uzyskania optymalnej efektywności i rentowności

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w siedzibie ZTM. Budynek w ograniczonym stopniu dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostęp windami do wszystkich kondygnacji.

Stanowisko pracy:

Stanowisko decyzyjne, związane z odpowiedzialnością. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej połowy wymiaru czasu pracy, obsługą urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom z niepełnosprawnościami.

Wymagane dokumenty:

 curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

 list motywacyjny

 kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji

 kserokopie świadectw pracy oraz oświadczenie kandydata o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy

 kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - jeśli dotyczy

 oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane własnoręcznie

 oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - podpisane własnoręcznie

 oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie - podpisane własnoręcznie

 klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - podpisana własnoręcznie.

Druk zawierający oświadczenia i klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Transportu Miejskiego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy składać osobiście lub przesłać w terminie do dnia 25 lipca 2018 r. do godz. 16.00 pod adresem:

Zarząd Transportu Miejskiego

Kancelaria Główna

ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko Dyrektor Pionu Teleinformatycznego i Bezpieczeństwa”.

Aplikacje, które wpłyną do ZTM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci dopuszczeni do II etapu naboru – testu wiedzy i kompetencji, zostaną o tym powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru po III etapie rekrutacji – rozmowie kwalifikacyjnej, umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZTM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.


Termin składania ofert

bezterminowo

Miejsce składania ofert

WIĘCEJ

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2018 W 2018 skończymy 18 lat!.Nasz portal działa od 2001 roku. Początkowo pod nazwą InfoBus.pl, obejmując tylko tematykę autobusową. Jednak wraz ze wzrostem...