TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Dalej na wspólnym bilecie
Karol Wach - Opublikowano: 18.11.2008 12:52:21
Dalej na wspólnym bilecie

W ubiegły czwartek w warszawskim ratuszu Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik podpisali porozumienie, na podstawie którego od dnia 15 listopada br. pasażerowie z Sulejówka Miłosny, Piastowa i Pruszkowa mogą dojeżdżać do Warszawy pociągami Kolei Mazowieckich, korzystając z biletów okresowych ZTM.

To dobra wiadomość dla mieszkańców miejscowości położonych na linii, gdzie zacznie działać wspólny bilet –podkreśliła Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. –Dwa lata temu podpisaliśmy porozumienie z Kolejami Mazowieckimi na wspólny bilet w granicach Warszawy. Wtedy kolejami jeździło 4 tysiące osób dziennie. Teraz jeździ 45 tysięcy. To ponad dziesięciokrotny wzrost. W przyszłym roku chcielibyśmy rozszerzyć bilet o inne gminy podwarszawskie –dodała Pani Prezydent. Porozumienie, które dziś podpisaliśmy, to bardzo praktyczny przykład polityki metropolitalnej, na którą składają się konkretne przedsięwzięcia, ułatwiające życie mieszkańcom. –dodał Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Ważnym momentem konferencji było podpisanie przez Leszka Rutę, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego oraz Halinę Sekitę, prezesa Kolei Mazowieckich aneksu do umowy pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego a Kolejami Mazowieckimi, dotyczącego rozszerzenia w przyszłym roku wspólnego biletu na pozostałe gminy podwarszawskie. Pociągami Kolei Mazowieckich na linii Sulejówek-Miłosna–Pruszków można jeździć na podstawie biletów dobowych, 3-dniowych, 7-dniowych, 30 i 90-dniowych (z wyłączeniem biletów na jedną linię). Karty miejskie będzie można doładować w kasach biletowych na stacjach w: Pruszkowie, Piastowie, Sulejówku i Sulejówku Miłosnej oraz w Warszawie: Zachodniej, Ochocie, Śródmieściu, Wschodniej, Rembertowie i Wesołej. Bilety 30- i 90-dniowe będzie można aktywować także u kierownika pociągu. Przypomnijmy, iż wcześniej z takich biletów mogli korzystać również, w pociągach WKD, pasażerowie dojeżdżający do miejscowości Opacz. Podpisanie umowy, o której wspomnieliśmy wyżej, to poważny krok do wprowadzenia biletu aglomeracyjnego z prawdziwego zdarzenia. Warto wspomnieć już dziś, choć tematem tym zajmiemy się szerzej, za jakiś czas, iż stołeczny ZTM, myśli o wprowadzeniu kolejnych stref biletowych, obejmujących miejscowości oddalone od Warszawy nawet o kilkadziesiąt kilometrów.

W czwartek, 13 listopada, poczyniono pierwsze ustalenia, zmierzające do poprawy komunikacji publicznej w mieście i województwie. Warszawa i Mazowsze podpisały list intencyjny, którego treść w całości przytaczamy poniżej:
LIST INTENCYJNY
podpisany w dniu 13 listopada 2008 r. w Warszawie pomiędzy:
Miastem Stołecznym Warszawa reprezentowanym przez Panią Hannę Gronkiewicz –Waltz - Prezydenta Miasta St. Warszawy a Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Pana Adama Struzika –Marszałka Województwa Mazowieckiego
zwanymi dalej Stronami.
Mając na uwadze obowiązek zapewnienia coraz lepszej jakości oferowanych mieszkańcom Warszawy i Województwa Mazowieckiego usług komunikacyjnych strony postanawiają zawrzeć niniejszy List Intencyjny.
§1
Strony potwierdzają gotowość podjęcia bezpośrednich roboczych kontaktów zmierzających do określenia docelowego zakresu, formy oraz praw i obowiązków stron współpracy, której celem jest zintegrowanie zbiorowego systemu transportu pasażerskiego w obszarze metropolitalnym Warszawy z systemem kolejowego pasażerskiego transportu regionalnego, na zasadach i warunkach możliwych do przyjęcia przez obie Strony.
§2
1. Dostrzegając potrzebę pilnej poprawy standardu zbiorowej komunikacji wewnątrz Warszawy oraz jej obszaru metropolitalnego w ścisłym powiązaniu z regionalnym pasaŜerskim transportem kolejowym, Strony postanawiają skoncentrować prace przede wszystkim na rozstrzygnięciu następujących głównych kwestii:
a) powierzenia funkcji lub powołania „organizatora transportu”koordynującego funkcjonowanie transportu pasaŜerskiego na obszarze metropolitalnym Warszawy z regionalnym transportem kolejowym na Mazowszu - określenie zakresu jego uprawnień i obowiązków, formy prawnej i struktury organizacyjnej;
b) określenia docelowego modelu funkcjonowania komunikacji zbiorowej w obrębie metropolii warszawskiej w tym przede wszystkim pasaŜerskiego transportu szynowego;
c) moŜliwości, sposobu i harmonogramu wdraŜania integracji taryfowej przewozów w obrębie metropolii warszawskiej, przy załoŜeniu w pierwszym etapie:
- rozszerzenia od dnia 1 stycznia 2009 r. oferty „Wspólnego biletu KM - ZTM”na obszar 2 strefy taryfowej Zarządu Transportu Miejskiego;
- wprowadzenia w 2009 r. elektronicznego biletu „Twoja Karta KM”zapewniającego moŜliwość technicznego współdziałania z systemem Warszawskiej Karty Miejskiej poprzez wspólny elektroniczny nośnik;
- zaoferowania w 2009 r. mieszkańcom metropolii warszawskiej oraz województwa mazowieckiego moŜliwości posługiwania się na terenie całego województwa mazowieckiego jednym elektronicznym nośnikiem umoŜliwiającym alternatywne kodowanie ofert przewozowych, a takŜe usług parkingowych i innych ofert aktualnych i nowych operatorów, w tym Zarządu Transportu Miejskiego i „Kolei Mazowieckich”.
d) działań w zakresie wspólnego wykorzystania oraz modernizacji zaplecza technicznego będącego w gestii „Kolei Mazowieckich”dla operatorów kolejowych realizujących przewozy w obszarze metropolitalnym Warszawy.
§3
W celu realizacji załoŜonej problematyki współpracy tematycznie określonej w §2 Strony mogą zlecać specjalistycznym jednostkom przeprowadzenie niezbędnych analiz i studiów.
§4
Zakres wzajemnej współpracy Stron moŜe ulegać zmianom w wyniku podjętych wspólnie pisemnych uzgodnień.
§5
Niniejszy List Intencyjny nie reguluje prawnych zobowiązań Ŝadnej ze Stron.
§6
Strony wskazują następujące osoby do utworzenia zespołu roboczego:
1) ze Strony Prezydenta m. st. Warszawy:
a) Pan Jacek Wojciechowicz - Zastępca Prezydenta Miasta St. Warszawy
b) Pan Mieczysław Reksnis –Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji
c) Pan Leszek Ruta - p.o. Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego
d) Pan Wojciech Partyka –p.o. Zastępcy Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego
e) Pan Grzegorz Dziemieszczyk –Ekspert w Zarządzie Transportu Miejskiego
2) ze Strony Samorządu Województwa Mazowieckiego:
a) Pan Piotr Szprendałowicz –Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
b) Pan Janusz Ulatowski - Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
c) Szymon Sobczak –Dyrektor Projektu ds. Wprowadzenie Elektronicznego Biletu „Twoja Karta KM”w spółce „Koleje Mazowieckie –KM”sp. z. o.o.
d) Danuta Kubiak –Z-ca Dyrektora Biura Handlowego w spółce „Koleje Mazowieckie –KM”sp. z. o.o.
e) Roman Sielecki –Dyrektor Biura Strategii, Rozwoju i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w spółce „Koleje Mazowieckie –KM”sp. z. o.o.
List Intencyjny podpisali: Prezydent m. st. Warszawy Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Opracowano na podstawie informacji UM Warszawa.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
bilet
ZTM
Koleje Mazowieckie
umowa

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....