TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Praca

Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny

Pracodawca

Polregio

Data dodania ogłoszenia

14.05.2020 15:23:03

Lokalizacja

Warszawa

Treść oferty

O G Ł O S Z E N I E

o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Rada Nadzorcza Spółki POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) Uchwałą nr 27/2020 r. z dnia 12 maja 2020 r. wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego POLREGIO sp. z o.o.

1. Kandydat na funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego Spółki musi spełniać łącznie następujące warunki:

a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) spełniać inne, niż wymienione pod lit. a-c, wymogi określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej Spółki,

e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

3. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1 lub 2, kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu następujące dokumenty i oświadczenia:

a) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt 1 lit. a);

b) dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, dokumenty powołania, wyboru lub mianowania, umowy świadczenia usług lub inne, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia zgodnie z pkt 1 lit. b);

c) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, dokumenty powołania, wybory lub mianowania, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zgodnie z pkt 6 lit. c);

d) oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie

naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z pkt 1 lit. d).

4. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie kandydata, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 2.

5. Do zgłoszenia należy dołączyć, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata, o których mowa powyżej. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą przedstawić dodatkowe dokumenty (referencje, rekomendacje, certyfikaty).

6. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 4, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:

a) list motywacyjny (w oryginale),

b) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej.

7. Do zgłoszenia kandydat zobowiązany jest dołączyć własnoręcznie podpisane przez kandydata (tj. w oryginale) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Treść oświadczenia:

”Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zwaną dalej „Administratorem”, moich danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach wskazanych w ogłoszeniu dotyczącym postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego w POLREGIO sp. z o.o.

Zostałem/łam poinformowany, że mogę zgodę cofnąć w każdym czasie, co pozostaje bez wpływu na przetwarzanie dokonane na jej podstawie przed jej cofnięciem.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

..................................................

data, podpis „

8. Pisemne zgłoszenie kandydata wraz z oświadczeniami i dokumentami wymaganymi niniejszym ogłoszeniem powinno zostać doręczone na adres: POLREGIO sp. z o. o., 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 1. Zgłoszenie umieszcza się w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego POLREGIO sp. z o. o.”

9. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 19 maja o godz. 16:00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia). Zgłoszenia kandydatów doręczone po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, nie będą podlegać rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie w wyznaczonym terminie zgłoszeń kandydatów, w tym w szczególności za działania podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie.

10. Kandydat zobowiązany jest wskazać w zgłoszeniu adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres e-mail do kontaktów w trakcie trwania postępowania kwalifikacyjnego.

11. W przypadku dokonania zgłoszenia po upływie terminu wskazanego w pkt 9, koperta zawierająca zgłoszenie nie zostanie przyjęta. W przypadku jednak przyjęcia przez Spółkę koperty zawierającej

zgłoszenie po upływie terminu wskazanego w pkt 9, zgłoszenie nie będzie podlegać dalszemu rozpatrzeniu, jako niespełniające wymogów formalnych.

12. Otwarcie zgłoszeń powinno nastąpić w terminie do 3 dni roboczych po upływie terminu wskazanego w pkt 9.

13. Od publikacji ogłoszenia do końca terminu na przyjmowanie zgłoszeń wskazanego, pkt 9, w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00, zainteresowani udziałem w postępowaniu mogą zapoznać się z następującymi dokumentami: Umową Spółki, Sprawozdaniem Finansowym Spółki za 2018 r., Regulaminem organizacyjnym Spółki.

14. Kandydaci, których zgłoszenia zostaną pozytywnie zweryfikowane pod kątem formalnym, że zgłoszenie jest kompletne zgodnie z pkt. 3, 4, 5, 6, 7 w związku z pkt. 1, 2 i przedłożone w terminie zgodnie z pkt 9, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, podczas których następować będzie ocena merytoryczna każdego kandydata. Kandydaci o dacie rozmowy zostaną poinformowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, odpowiednio na wskazany numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej danego kandydata wskazany w zgłoszeniu ze skutkiem doręczenia.

15. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego udziału w postępowaniu zostaną przeprowadzone w terminie do 10 dni od upływu terminu wskazanego w pkt 9. Zastrzega się prawo zmiany ww. terminu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, jak też prawo zmiany terminu rozmowy kwalifikacyjnej, wskazanego uprzednio w zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci o zmianach dat zostaną poinformowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, odpowiednio na wskazany numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej danego kandydata wskazany w zgłoszeniu ze skutkiem doręczenia. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w siedzibie Spółki.

16. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej i oceny na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego obejmuje w szczególności:

1) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;

2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

3) znajomość zasad kształtowania relacji z przedstawicielami pracowników;

4) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych;

5) wiedzę w zakresie kształtowania strategii Spółki;

6) wiedzę w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw;

7) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;

8) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

9) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;

10) znajomość zasad i przepisów prawa pracy;

11) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.

17. W przypadku, gdy o stanowisko będzie ubiegał się dotychczasowy członek zarządu, Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

18. Niestawienie się kandydata w ustalonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu – chyba że istnieją obiektywne okoliczności usprawiedliwiające nieobecność kandydata takie, jak siła wyższa lub wypadek losowy.

19. Kandydat zobowiązany jest okazać przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej dowód tożsamości celem identyfikacji kandydata.

20. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania. Wycofanie następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki na adres Spółki.

21. Postępowanie kwalifikacyjne może być w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończone

bez wyłaniania kandydatów, o czym w przypadku zakończenia postępowania przed terminem złożenia zgłoszeń kandydaci zostaną powiadomi poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Spółki, a w przypadku zakończenia postępowania po otwarciu zgłoszeń - za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu.

22. O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej wskazane w zgłoszeniu. Wraz z powiadomieniem kandydat otrzyma informację o formie zwrotu oryginałów dokumentów udostępnionych przez kandydata w trakcie postępowania.

23. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

KLAUZULA INFORMACYJNA – POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU – DYREKTORA GENERALNEGO POLREGIO SP. Z O.O. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka POLREGIO sp. z o. o. siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1; 2. POLREGIO sp. z o. o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Inspektor będzie pełnił funkcję kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych pod adresem mailowym: iod@p-r.com.pl oraz korespondencyjnie na adres: IOD - POLREGIO sp. z o. o. siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1; 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dokonywane: a. do czasu podjęcia decyzji przez Radę Nadzorczą POLREGIO sp. z o. o. o wobec Pani/Pana w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego POLREGIO sp. z o.o. o w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata; wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zdolność do czynności prawnych, niekaralność, pełnia praw publicznych, obywatelstwo, niepełnienie określonych funkcji, niezatrudnienia przez określone podmioty lub niewykonywania określonych przez przepisy prawa aktywności. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO - zgodnie z art. 18 § 1 i 2 i art. 201 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym jak również § 11 ust. Umowy spółki POLREGIO sp. z o.o. i ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym w sprawie wyboru Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego POLREGIO sp. z o.o.); o na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, a określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym w sprawie wyboru Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego POLREGIO sp. z o.o., a także przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); b. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie postępowania kwalifikacyjnego w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pełnienia funkcji, a także wiedzy, w tym pozostałych informacji na określone w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c. czynności podjęte na Pana/Pani żądanie w celu zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w ust. 3 lit. a tiret pierwszy jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem postępowania

kwalifikacyjnego na wskazane w ogłoszeniu stanowisko. Niepodanie danych wiąże się z brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe Radzie Nadzorczej Administratora, wspólnikom Administratora, podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi prawne, doradcze oraz dostawcom usług działającym w jej imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, kurierskie i pocztowe, organy publiczne na podstawie właściwych przepisów prawa (Policja, Prokuratury, Sądy powszechne i administracyjne, ABW, CBŚ, CBA), podmioty przeprowadzające audyty zgodności.

7. Dane osobowe kandydata będą przechowywane na czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po tym czasie dane osobowe mogą być przechowywane przez okres:

a. niezbędny do wywiązania się przez Administratora obowiązków przewidzianych przepisami prawa,

b. niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wyrażających się w zapewnieniu ochrony prawnej, tj. w szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o zapisy Privacy Shield UE-USA. 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Termin składania ofert

bezterminowo

Miejsce składania ofert

WIĘCEJ

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....